:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 621 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XIV/66/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu


Uchwała nr XIV/66/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 września 2011 r.


w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 – 2013.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym/t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm./,

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§1


1. Wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pt. „Równaj szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w Gminie Lipowa” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

2. Upoważnić Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy do zatwierdzenia w/w wniosku o dofinansowanie projektu oraz jego realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania.

§2


Źródłem finansowania projektu będą środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-09-26 10:27 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0