Warning: pg_query() [function.pg-query]: Query failed: ERROR: invalid input syntax for integer: "" in /lipowa/bip.ug-lipowa.com/admin/classes/db_pg.php on line 44

Warning: pg_free_result(): supplied argument is not a valid PostgreSQL result resource in /lipowa/bip.ug-lipowa.com/admin/classes/db_pg.php on line 51

Warning: pg_query() [function.pg-query]: Query failed: ERROR: invalid input syntax for integer: "" in /lipowa/bip.ug-lipowa.com/admin/classes/db_pg.php on line 44

Warning: pg_free_result(): supplied argument is not a valid PostgreSQL result resource in /lipowa/bip.ug-lipowa.com/admin/classes/db_pg.php on line 51
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Lipowa


 :: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 530 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa.


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Uchwała nr XIV/64/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 września 2011 r.


w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1.


1.Ustala się, że realizacja bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipowa, odbywać się będzie w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, zgodnie z rozkładem godzin określonym w statucie danego przedszkola.

2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 wynosi 1,5 zł. za każdą godzinę tych świadczeń.

3. Opłatę określoną w ust. 2 pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usług.

4. Opłatę miesięczną ustala się jako iloczyn stawki godzinowej liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w ust. 2.

§ 2.


1. Ustala się 50% ulgę w opłacie o której mowa w § 1 ust. 2.

1) dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175 poz.1362 ze zm.),

2) dla drugiego i kolejnych dzieci z jednej rodziny uczęszczających do przedszkola,

3) dla dzieci z rodzin zastępczych.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4


Traci moc uchwała nr XVI/90/04 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych na terenie Gminy Lipowa.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-09-26 10:20 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz
2 1970-01-01 01:00 zmiana treści 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0