:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 778 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XIV/63/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrem nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezp


Uchwała nr XIV/63/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 września 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ostrem nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 3, zw. z art. 68 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje :

§ 1


Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o pow. 739 m2 położonej w Ostrem, stanowiącej działkę nr 181/2, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą nr BB1Z/00073174, stanowiącej własność Gminy Lipowa.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Traci moc uchwała nr X/47/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrem nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-09-26 09:55 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz
2 2011-09-26 10:02 zmiana treści Adrian Jagosz Adrian Jagosz
3 2011-09-26 10:17 zmiana treści Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0