:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 553 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XIII/59/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Słotwinie


Uchwała nr XIII/59/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Słotwinie


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z poźn.zm), art. 5 ust. 2 pkt 1, ust.5, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 r. nr 61 poz. 624 z późn. zm.) na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego,


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


Nadaje się Szkole Podstawowej w Słotwinie imię Orła Białego.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-09-26 09:33 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz