:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 893 razy Strona do wydruku

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków finansowych


Lipowa, dnia 07.09.2011 r.


Zawiadomienie


Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458 z późn. zmianami)


Wójt Gminy Lipowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. pozyskiwania środków finansowych


Wymagania konieczne

1. Wykształcenie wyższe o profilu współpraca transgraniczna i rozwój
regionalny,
2. Co najmniej roczne doświadczenie w pracy związanej z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych,
3. Znajomość obsługi programów komputerowych Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word,
4. Znajomość przepisów określających prawa i obowiązki pracownika samorządowego,
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6. Umiejętność pracy w zespole,
7. Rzetelność i odpowiedzialność,
8. Znajomość przepisów prawnych związanych z realizacją projektów unijnych.

Główne obowiązki

1. Poszukiwanie źródeł i środków pomocowych do realizacji programów i inwestycji gminnych,
2. Przygotowywanie i opracowywanie wniosków aplikacyjnych dla konkretnych programów, wypełnienie i składanie wniosków
3. Współpraca z instytucjami wspierającymi działania na rzecz Unii Europejskiej
4. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy strukturalnych od chwili złożenia wniosku do rozliczenia


Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. CV i list motywacyjny
2. Kopia dyplomu ukończenia szkoły – uczelni
3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji


Termin i miejsce składania dokumentów

Osoby ubiegające się o w/w stanowisko powinny złożyć komplet wymaganych dokumentów do dnia 21.09.2011 r. w Urzędzie Gminy - Biuro Obsługi Klienta (parter) do godz.1500

Inne informacje

Postępowanie rekrutacyjne będzie składało się z dwóch etapów :
1) Etap pierwszy polegał będzie na ocenie spełnienia przez kandydatów warunków formalnych niniejszego ogłoszenia;
2) Etap drugi - Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni do dalszej rekrutacji na którą składać się będzie:
a) test sprawdzający wiedzę w szczególności z zakresu :
- Kodeksu Postępowania Administracyjnego
- Ustawy o samorządzie gminnym
- Prawa zamówień publicznych
- Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych
b) Pięć osób z najlepszymi wynikami testu zostanie zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną w celu sprawdzenia umiejętności praktycznych, po którym zostanie podjęta ostateczna decyzja o zatrudnieniu wybranej osoby.
O terminach postępowania rekrutacyjnego każda z osób ubiegających się o w/w stanowisko zostanie powiadomiona indywidualnie.
Dokumenty złożone przez kandydatów na w/w stanowisko nie będą zwracane po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.


Wójt Gminy Lipowa

Stanisław Caputa


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-09-07 13:15 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek



 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0