:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 582 razy Strona do wydruku

WÓJT GMINY LIPOWA o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej w Leśnej


WÓJT GMINY LIPOWA

Działając na podstawie art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102,poz. 651 z późn. zm.) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r.) oraz uchwały Nr X/49/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 czerwca 2011r w sprawie dzierżawy działki położonej w Leśnej

o g ł a s z a p i e r w s z y p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y na dzierżawę następującej nieruchomości:
1.Nieruchomość o nr ewidencyjnym – 139,
2,Powierzchnia – 979 m2,
3.Nr księgi wieczystej – BB1Z/00083238/0,
4.Położenie- Leśna ,
5.Opis nieruchomości – teren płaski w stronę „ Wielidrogi”,z dogodnym dojazdem,
6.Przeznaczona - do oddania w dzierżawę na okres 5 lat, pod uprawy polowe,
7.Opłata wywoławcza z tytułu dzierżawy – 29,37 zł netto w stosunku rocznym do której zostanie doliczony 23% podatek VAT,
8.Postąpienie – nie może wynosić mniej niż 1% opłaty wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,,
9.Wadium - 5,00 zł,

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Nieruchomość znajduje się w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr IV/ 29/03 z dnia 18 marca 2003r opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 54 poz.1682 z dnia 30 czerwca 2003r- w jednostce strukturalnej planu oznaczonej symbolem 2.1 RP/RZ – tereny upraw polowych łąk i pastwisk.

Przetarg odbędzie się dnia 27.09.2011r. o godz. 9,00 w budynku Urzędu Gminy Lipowa, budynek A, I piętro pok. nr 9.

Wpłata wadium winna nastąpić w pieniądzu (przelew) w terminie do dnia 24.09.2011r.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej dniu przetargu :
- dowód wniesienia wadium,
- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis w właściwego rejestru (ważny 3 miesiące), lub
pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami przetargu i
ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

Wpłata wadium w pieniądzu należy dokonać na konto Urzędu Gminy Lipowa nr 81 8137 0009 0000 2538 2000 0030 BS Żywiec z dopiskiem „ wadium – dzierżawa działki nr 139 w Leśnej „ za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który :
- nie wygrał przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu
z wynikiem negatywnym,
- wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
- odstąpił od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, ulegnie przepadkowi,

Czynsz ustalony w wyniku przetargu jest płatny w stosunku rocznym płatny do końca marca każdego roku, waloryzowany Zarządzeniem Wójta Gminy Lipowa.
Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego będzie uiszczał należne podatki od nieruchomości.

Wójt Gminy Lipowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipowa, budynek A. pok. nr 3 lub tel. (033) 867-18- 48,email: uglipowa@tenit.com.pl


Lipowa, dnia 26.08.2011r.Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-08-26 12:15 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
2 2011-08-26 12:23 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0