:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 958 razy Strona do wydruku

UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY LIPOWA z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa, w obrębie jednostki urbanistycznej 23.1RL poł


UCHWAŁA NR XII/56/11
RADY GMINY LIPOWA
z dnia 19 lipca 2011 r.


w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa, w obrębie jednostki urbanistycznej 23.1RL położonej w sołectwie Lipowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 art. 40, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lipowa uchwala:

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa w obrębie jednostki urbanistycznej 23.1RL położonej w sołectwie Lipowa

Rozdział I
Przepisy ogólne.

§ 1.
1. Zmiana planu obejmuje obszar w granicach wyznaczonych na załącznikach graficznych numer 1.
2. Przedmiotem ustaleń zmiany planu, jest wyznaczenie na rysunku zmiany planu terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem W określającym jego przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej – wodociągi oraz określenie zasad zagospodarowania terenu objętego zmianą planu.
3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w ust. 1 i 2 składa się z tekstu zmiany planu stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz załączników:
1) załącznik Nr 1 – rysunek zmiany planu sporządzony na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa;
2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz o zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy.
4. Zakres ustaleń niniejszej zmiany planu jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa.

§ 2.
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1. Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Lipowa.
2. Zmianie planu - należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg ustaleń rozdz.1 § 1, a będących przedmiotem niniejszej uchwały.
3. Przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

Rozdział II
Przepisy szczegółowe

Zasady ochrony środowiska
§ 3.
1. Obszar objęty zmianą planu znajduje się w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Beskid Śląski dla którego obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami z zakresu ochrony przyrody.
2. Obszar objęty zmianą planu znajduje się w obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego dla którego obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami z zakresu ochrony przyrody.
3. W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
4. W obszarze objętym zmianą planu nie określa się granic i sposobu zagospodarowania terenów górniczych.
5. W obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
6. W obszarze objętym zmianą planu wprowadza się zakaz lokalizacji inwestycji dla których obowiązkowe jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko z wyłączeniem inwestycji związanych z realizacja przeznaczenia podstawowego oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności.
7. W odniesieniu do środowiska ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem gleby, wód powierzchniowych i podziemnych podczas realizacji przeznaczenia podstawowego.
8. Nakaz zachowania ciągłości ekologicznej potoku Malinowskiego.

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 4.
W ramach terenu objętego zmianą planu nie wyznacza się zasad ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane
§ 5.
W ramach terenu objętego zmianą planu nie wyznacza się zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane.

Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów w tym zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
§ 6.
1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej – wodociągi - oznaczone na rysunku planu symbolem W.
2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) Możliwość realizacji infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji przeznaczenia podstawowego;
2) nakaz wyznaczenia strefy bezpośredniej ujęcia wody.

Rozdział III
Przepisy końcowe

§ 7.
Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 2% od wzrostu wartości.

§ 8.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronach internetowych Gminy Lipowa.

§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Lista załączników do artykułu :

  za._nr_1__rysunek_zmiany_planu.pdf 425.21 KB
  za._nr_2__rozstrzygnicie_o_sposobie_realizacji_inwestycji_z_zakresu_infrastruktury_technicznej.pdf 105.95 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-08-04 09:05 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0