:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 848 razy Strona do wydruku

Wójt Gminy Lipowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, inwestycji , dróg i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Lipowa


Lipowa dnia 27.07.2011 r

ZawiadomienieNa podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych ( Dz U Nr 223 poz.1458 z późn.zmianami )

Wójt Gminy Lipowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. budownictwa, inwestycji , dróg i zagospodarowania
przestrzennego w Urzędzie Gminy Lipowa


Wymagania konieczne

1.Wykształcenie wyższe techniczno – budowlane
–co najmniej roczny staż pracy na stanowisku w branży budowlanej
lub pokrewnej
2.Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w tym sieci wodno kanalizacyjnej , konstrukcyjno-budowlanej i mostowej
3.Praktyczna wiedza w zakresie budownictwa , dróg i zagospodarowania
przestrzennego
4.Prawa i obowiązki pracownika samorządowego.
5.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych.
6.Umiejętność pracy w zespole
7.Rzetelność i odpowiedzialność
8.Znajomość obsługi programów komputerowych Microsoft Office Exel ,
Microsoft Office Word

Wymagania pożądane

1.Doświadczenie zawodowe


Główne obowiązki

1.Nadzorowanie inwestycji gminnych , uczestniczenie w odbiorach
oraz koordynowanie innych inwestycji na terenie Gminy
2.Organizowanie przetargów na roboty drogowe , modernizację
i ochronę oraz zimowe utrzymanie dróg
3.Przygotowywanie materiałów dotyczących studium oraz planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy
4.Wspólpraca przy projektach planu zagospodarowania gminy
5.Wspólpraca przy projektach studium zagospodarowania
przestrzennego Gminy .
6.Przygotowywanie specyfikacji przetargowych dotyczących studium
i planu
7.Inne zlecone przez pracodawcę

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.CV i list motywacyjny
2.Kopia dyplomu ukończenia szkoły – uczelni
3.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
4.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji
5.Kopie i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje ( w tym świadectwa pracy)
6.Referencje – o ile są w posiadaniu kandydata

Termin i miejsce składania dokumentów

Osoby ubiegające się o w/w stanowisko powinny złożyć komplet wymaganych dokumentów do dnia 10.08.2011 r w Urzędzie Gminy-Punkt Obsługi Klienta ( parter ) do godz.15:00

Inne informacje

Postępowanie rekrutacyjne będzie składało się z dwóch etapów :
1) Etap pierwszy polegał będzie na ocenie spełnienia przez kandydatów warunków formalnych niniejszego ogłoszenia;
2) Etap drugi - Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni do dalszej rekrutacji na którą składać się będzie :
a) test sprawdzający wiedzę w szczególności z zakresu :
- Kodeksu Postępowania Administracyjnego
-Instrukcji kancelaryjnej
-Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
-Ustawy – Prawo budowlane
-Ustawy – O drogach publicznych

b) Pięć osób z najlepszymi wynikami testu zostanie zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną w celu sprawdzenia umiejętności praktycznych po którym zostanie podjęta ostateczna decyzja o zatrudnieniu wybranej osoby.
O terminach postępowania rekrutacyjnego każda z osób ubiegających się o w/w stanowisko zostanie powiadomiona indywidualnie.
Dokumenty złożone przez kandydatów na w/w stanowisko nie będą zwracane po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.


Wójt Gminy Lipowa

Stanisław CaputaHistoria zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-07-27 09:54 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0