:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 742 razy Strona do wydruku

Uchwała nr X/52/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 czerwca 2011 r.


Uchwała nr X/52/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Ustala się, że usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipowa, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. nr 4 poz. 17) realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, zgodnie z rozkładem godzin określonym w statucie danego przedszkola.

2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 wynosi 1,50 zł. za każdą godzinę zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych.

3. Opłatę określoną w ust. 2 pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usług.

4. Opłatę miesięczną ustala się jako iloczyn stawki godzinowej liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w ust. 2.

§ 2. 1. Ustala się 50% ulgę w opłacie o której mowa w § 1 ust. 2.

1) dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175 poz.1362 ze zm.),

2) dla drugiego i kolejnych dzieci z jednej rodziny uczęszczających do przedszkola,

3) dla dzieci z rodzin zastępczych,

4) dla dzieci, w stosunku do których istnieje obowiązek nauki lub obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
§ 3
Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola oraz wnoszenia odpłat za realizowane przez przedszkola świadczenia określa umowa zawarta pomiędzy przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi).

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 5
Traci moc uchwała nr XVI/90/04 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych na terenie Gminy Lipowa.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-07-22 13:17 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0