:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 680 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr X/45/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 czerwca 2011 r.Uchwała Nr X/45/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 17 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę nr XVI/111/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego pt. „ Aktywna integracja społeczna i zawodowa w Gminie Lipowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 7ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art.28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2006 r. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Rady Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVI/111/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w Gminie Lipowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się następujące zmiany:
§ 2 ust. 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie:
„§2. 4. Łączna wartość projektu w 2011 r. wynosić będzie 119 619,00 zł.
5. Wkład własny Gminy Lipowa wynosić będzie 10,5% wartości projektu na 2011 r.,
o której mowa w ust. 4, tj. 12 560,00 zł.”

§ 2

Traci moc uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/111/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w Gminie Lipowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-07-22 12:47 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0