:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 708 razy Strona do wydruku

WYPRAWKA SZKOLNA 2011 R.


WYPRAWKA SZKOLNA 2011 R.

Podstawa prawna:
- Uchwała Nr 68/2011 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna",
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2011 r. Nr 111, poz. 652),
- Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Lipowa z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzoru wniosku
o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2011/2012 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”, oraz ustalenia terminu składania wniosków

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest przeznaczona:
1)dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum
2) dla uczniów :
- słabo widzących,
- niesłyszących,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących
w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży
(klasy I-VI szkoły podstawowej i kl. I-III gimnazjum).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tzn. ze względu na: 1) kryterium dochodowe
Pomocy udziela się uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły
podstawowej oraz w klasie III gimnazjum- pochodzącym z rodzin w których dochód na osobę nie przekracza
kryterium dochodowego 351,00 zł na osobę w rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.);
2) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Pomocy udziela się uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły
podstawowej oraz w klasie III gimnazjum- w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium
dochodowe o którym mowa wyżej, ale w rodzinie występuje przypadek np.:
- ubóstwa;
- sieroctwa;
- bezdomności;
- bezrobocia;
- niepełnosprawności;
- długotrwałej lub ciężkiej choroby;
- przemocy w rodzinie;
- alkoholizmu lub narkomanii;
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy oraz adnotacji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach
dla dzieci i młodzieży tzn.klasy I-VI szkoły podstawowej i kl. I-III gimnazjum (poza kryterium dochodowym).
Kwota dofinansowania:
do 180 zł
- dla uczniów klas I-III szkół podstawowych;
do 210 zł
- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych;
do 325 zł
- dla uczniów klas III gimnazjum
Sposób ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych:
1. Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) ucznia pobierają i wypełniają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2011/2012. Po wypełnieniu wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Lipowa, budynek B I piętro pok. nr 2, w terminie od 01.08.2011 r. do 15.09.2011 r. 2. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty świadczące o wszystkich dochodach osiąganych przez członków rodziny. Za źródła dochodów należy uznać: wynagrodzenie za pracę, świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, emerytury, renty ( inwalidzkie, socjalne, rodzinne), zasiłki z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla bezrobotnych, alimenty, dochody z gospodarstwa rolnego, dochody z działalności gospodarczej, inne dochody ( np. praca dorywcza, sezonowa, za granicą RP)
Dofinansowanie zakupu podręczników przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenie wniosku tzn. składając wniosek w miesiącu sierpniu przedstawia się dochody rodziny za miesiąc lipiec. Obliczenie dochodów rodziny odbywa się na podstawie ustawy o pomocy społecznej zgodnie, z którą ,,Rodzinę tworzą osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące".
Możliwe jest przyznanie dofinansowania na zakup podręczników również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego jeżeli spełniona jest jedna z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W tym przypadku wniosek musi zawierać uzasadnienie wnioskodawcy oraz adnotację sporządzoną przez Dyrektora Szkoły do której uczęszcza uczeń.
W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii przedmiotowego orzeczenia.

Do wniosku każdorazowo należy załączyć zaświadczenie ze szkoły do której uczęszcza uczeń
3. Po analizie złożonych wniosków, osoby ubiegające się o dofinansowanie zostaną poinformowane w formie pisemnej o terminie w jakim do złożonego wniosku należy przedłożyć dowód zakupu podręczników / faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek/ oraz o terminie zwrotu poniesionych wydatków. Zwrot nastąpi tylko do wysokości wartości pomocy.
Uwaga! Z faktury/rachunku powinno jasno wynikać do której klasy zostały zakupione podręczniki
Do pobrania:- druk wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2011/2012Lista załączników do artykułu :

  druk_wniosku_do_pobrania.doc 107.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-07-14 11:00 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0