:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Decyzje środowiskowe artykuł wyświetlony 879 razy Strona do wydruku

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


Lipowa, dnia 01.07.2011 r.

OchŚr.6220. 12.2011ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGOZgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Wójt Gminy Lipowa

zawiadamia
że, w dniu 01.07.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjnena wniosek PTTK Skrzyczne s.c. 43-370 Szczyrk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,, Program 9.3.2 z dopłatą Unijną na urządzenia okołoturystyczne – zagospodarowanie terenu w okolicy Schroniska na Skrzycznem z uwzględnieniem infrastruktury letniej i zimowej”.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 3 (parter).

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy należy składać w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 13 Sekretariat (I piętro) do 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowej sprawie są:
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu,
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach,
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lipowa.
Dane o wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Bip-u Gminy Lipowa.
Ponadto informację umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa.

Wójt Gminy Lipowa
Stanisław CaputaHistoria zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-07-04 10:50 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0