:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 670 razy Strona do wydruku

Zawiadomienie o sesji


Informuję, że w dniu 17 czerwca 2011 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się X Sesja Rady Gminy Lipowa.


Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Zatwierdzenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Promocji i Kultury w 2010 r.
5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 r.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/111/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego pt. „ Aktywna integracja społeczna i zawodowa w Gminie Lipowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrem nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej oraz udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 1311/4 zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w miejscowości Lipowa, gmina Lipowa
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Leśnej
11.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działek pod przepompownie w Lipowej
12.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa
14.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011 r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
– rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.,
– rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
– zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy,
– zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
– zapoznanie się z opinią komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu,
– zapoznanie się z wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium,
– zapoznanie się z opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium,
– podjęcie uchwały absolutoryjnej.
16. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
17. Odpowiedzi na postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski
18. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
19. Zamknięcie sesji

Przewodniczący
Rady Gminy Lipowa

Aleksander Greń
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-06-14 14:43 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0