:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 690 razy Strona do wydruku

Zarządzenie nr 34/11 Wójta Gminy Lipowa z dnia 19 maja 2011 r w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Lipowa na 2011 r.


Zarządzenie nr 34/11
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 19 maja 2011 r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Lipowa na 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze.zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) w związku z


§ 14 ust.1 uchwały nr VIII/39/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami określonymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert, powołanej zarządzeniem nr 33/11 z dnia 16 maja 2011 r. dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2011 r.
2. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z wysokością udzielonych dotacji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2 Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy określającej warunki realizacji zadania.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lipowa.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Lista załączników do artykułu :

  dolk.doc 39.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-06-08 12:55 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
2 2011-06-10 10:29 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0