:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 642 razy Strona do wydruku

Uchwala Nr VIII/42/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.UCHWAŁA Nr VIII/42/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 21 kwietnia 2011 r.


w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami),
Rada Gminy Lipowa
uchwala co następuje:
§ 1
1. Gmina Lipowa wyemituje 4.000 sztuk (słownie ilość: cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, (słownie złotych: jeden tysiąc), przy czym maksymalna wartość nominalna emisji obligacji nie przekroczy kwoty 4.000.000 zł (słownie złotych: cztery miliony).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipowa w roku 2011, na realizację wydatków inwestycyjnych Gminy.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w roku 2011, nie później niż 30 grudnia 2011r. w następujących seriach:
1) seria A11 o wartości 300.000 zł,
2) seria B11 o wartości 300.000 zł,
3) seria C11 o wartości 300.000 zł,
4) seria D11 o wartości 300.000 zł,
5) seria E11 o wartości 300.000 zł,
6) seria F11 o wartości 500.000 zł,
7) seria G11 o wartości 500.000 zł,
8) seria H11 o wartości 500.000 zł,
9) seria I11 o wartości 500.000 zł,
10) seria J11 o wartości 500.000 zł.

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji.
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Lipowa.
§ 4
1. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Lipowa uzyskanych w latach 2011-2021.
2. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) seria A11 z datą wykupu po upływie 1 roku od daty emisji,
2) seria B11 z datą wykupu po upływie 2 lat od daty emisji,
3) seria C11 z datą wykupu po upływie 3 lat od daty emisji,
4) seria D11 z datą wykupu po upływie 4 lat od daty emisji,
5) seria E11 z datą wykupu po upływie 5 lat od daty emisji,
6) seria F11 z datą wykupu po upływie 6 lat od daty emisji,
7) seria G11 z datą wykupu po upływie 7 lat od daty emisji,
8) seria H11 z datą wykupu po upływie 8 lat od daty emisji,
9) seria I11 z datą wykupu po upływie 9 lat od daty emisji,
10) seria J11 z datą wykupu po upływie 10 lat od daty emisji.

3. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
4. Jeżeli data wykupu obligacji określonych w ust. 2 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
5. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.
§ 5
1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego,
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.
6. Szczegóły określą warunki emisji danej serii obligacji.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Lipowa do:
1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-05-25 07:58 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0