:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 516 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr VIII/ 40 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011


wersja archiwalna

Uchwała Nr VIII/ 40 / 11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 21 kwietnia 2011 roku

w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 )

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje :

§ 1

1. Dokonać zmniejszenia w planie dochodów bieżących budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1
do uchwały Nr IV/9/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28.XII.2010r. na 2011 rok, następująco ;

Dochody bieżące ;


dział rozdział tytuł Zwiększenia
„+ „ planu
na rok 2011 Zmniejszenia
„- „ planu
na rok 2011
758 Różne rozliczenia 110.889,oo
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- Subwencje ogólne z budżetu państwa

110.889,oo2. Dokonać zmniejszenia w planie wydatków bieżących budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr IV/97/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28.XII.2010r. na 2011 rok, następująco ;

Wydatki bieżące ;


dział rozdział tytuł Zwiększenia
„+ „ planu
na rok 2011 Zmniejszenia
„- „ planu
na rok 2011
801 Oświata i wychowanie 110.889,oo
80101 Szkoły podstawowe 68.215,oo
Wydatki bieżące;
w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane68.215,oo
80110 Gimnazja

42.674,oo
Wydatki bieżące;
w tym;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

42.674,oo
§ 2

1. Dokonać przesunięć w planie wydatków bieżących budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr IV/97/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28.XII.2010r. na 2011 rok, następująco ;

Wydatki bieżące ;

dział rozdział tytuł Zwiększenia
„+ „ planu
na rok 2011 Zmniejszenia
„- „ planu
na rok 2011
851 Ochrona zdrowia 6.000,oo 6.000,oo
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych6.000,oo
Dotacje na zadania bieżące

6.000,oo

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr IV/9/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28.XII.2010 r. „ Dotacje celowe udzielone z budżetu do realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi j.s.t.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Nr IV/9/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28.XII.2010 r. „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w G.P.R.P.A” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonać zwiększenia w planie wydatków majątkowych budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2
do uchwały Nr IV/9/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28.XII.2010r. na 2011 rok, następująco ;

Wydatki majątkowe pokryte ze środków własnych ;

dział rozdział tytuł Zwiększenia
„+ „ planu
na rok 2011 Zmniejszenia
„- „ planu
na rok 2011
600 Transport i łączność 1.320.000,oo
60014 Drogi publiczne powiatowe 1.200.000,oo
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego


400.000,oo
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
800.000,oo
60016 Drogi publiczne gminne 120.000,oo
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120.000,oo

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr IV/9/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28.XII.2010 r „ wydatki majątkowe w budżecie gminy na 2011 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4
W wyniku dokonanych zmian w § 1, 2,3 ;

1. Zmniejszono dochody bieżące ogółem o kwotę ; = 110.889,oo zł

2. Zmniejszono wydatki bieżące ogółem o kwotę ; = 110.889,oo zł
w tym;
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ; = 110.889,oo zł
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę ; = 6.000,oo zł


3. Zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę ; = 6.000,oo zł
w tym;
1/ dotacje na zadania bieżące = 6.000,oo zł


4. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę ; =1.320.000,oo zł
- w tym na;
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
między j.s.t. o kwotę ; 400.000,oo zł

§ 5

Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy stanowią kwotę : 27.909.684,98 zł
2. Wydatki budżetu gminy stanowią kwotę : 31.983.558,15 zł

§ 6

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości = 4.073.873,17 zł
2. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu ;
a) Emisji papierów wartościowych 4.000.000,oo zł
b) Zaciągniętych kredytów 73.873,17 zł

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu = 5.307.843,17 zł
a) Emisji papierów wartościowych = 4.500.000,oo zł
b) Zaciągniętych kredytów = 189.815,52 zł
c) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych = 618.027,65 zł

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów = 1.233.970,oo zł


Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr IV/9/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28.XII.2010 r „przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-05-25 07:30 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz
2 2011-05-25 07:41 zmiana treści Adrian Jagosz Adrian Jagosz
3 2011-05-25 07:41 usunięcie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0