:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 623 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr VIII/32/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipowej oraz szczegółowych warunków jego


Uchwała Nr VIII/32/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 21 kwietnia 2011 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipowej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z póź. zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze póź. zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje :

§ 1

Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipowej oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2

1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, Wójt Gminy powołuje spośród przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9a ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz kuratorów sądowych.
2. Wójt Gminy zaprasza do pracy w Zespole przedstawicieli Prokuratury Rejonowej w Żywcu oraz przedstawicieli innych podmiotów niż określone w ust. 1 pkt. 1-7 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa się zgodnie
z warunkami wynikającymi z porozumień zawartych przez Wójta Gminy z podmiotami,
o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Powołanie Zespołu następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy.
5. Wójt Gminy odwołuje członka Zespołu:
a) na jego wniosek;
b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;
c) na wniosek przewodniczącego Zespołu, w trybie właściwym dla jego powołania.
6. Pierwsze posiedzenie Zespołu celem dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Wójt Gminy w terminie do 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa
w ust. 1 i 2; na pierwszym posiedzeniu Zespołu na wniosek przewodniczącego wybierany jest także zastępca przewodniczącego.
7. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek
co najmniej trzech członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie późniejniż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
8. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.
9. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.
10. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały.
11. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu; uchwała stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zespołu.
12. Posiedzenia Zespołu mogą się odbywać z udziałem poszczególnych grup roboczych.
13. Liczebność grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.
14. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy.
15. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada go Wójtowi Gminy w terminie do dnia 30 marca każdego roku.
16. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-05-13 08:03 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0