:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 677 razy Strona do wydruku

Zawiadomienie o sesji


Informuję, że w dniu 21 kwietnia 2011 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Lipowa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Zatwierdzenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Zapoznanie się z wnioskiem w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Słotwinie
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Lipowa w 2010 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipowa na lata 2011-2017
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek o nr 2342/1, 2345/1 położonych w Lipowej
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Lipowa zabudowanej działki nr 4785 położonej w Lipowej
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dalszy najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lipowa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipowa w 2011 r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Lipowa porozumienia ze Starostą Powiatu Żywieckiego dotyczącego powierzenia Gminie Lipowa zadań należących do właściwości powiatu, związanych zimowym utrzymaniem dróg powiatowych leżących na terenie gminy Lipowa
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji
17.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
18.Odpowiedzi na postulaty radnych oraz zapytania i wolne wnioski
19.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
20.Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Greń


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-04-19 14:10 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0