:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 587 razy Strona do wydruku

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy na 2011 r.


Zarządzenie nr 25/11
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 14 kwietnia 2011 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z §3 ust. 1 uchwały nr VI/28/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. nr 71 poz. 1281) zarządzam, co następuje:


§1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2. Konsultacje będą przeprowadzone w dniach 14 – 20.04.2011 r.

§3. 1. Konsultacje będą prowadzone w formie składania uwag lub propozycji w sprawie projektu aktu prawnego będącego przedmiotem konsultacji, opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipowa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń.
2. Uwagi lub propozycje organizacje pozarządowe oraz z podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składają w terminie określonym w § 2, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: uglipowa@tenit.com.pl lub na piśmie bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Lipowa.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Lista załączników do artykułu :

  projekt__program_wsppracy_na_2011.pdf 107.79 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-04-14 13:34 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0