:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Decyzje środowiskowe artykuł wyświetlony 741 razy Strona do wydruku

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Lipowa Lipowa, dnia 24.03.2011 r.
34-324 Lipowa

OchŚr.6220.8.2011

OBWIESZCZENIE


o wydaniu decyzji środowiskowej stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 72 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

zawiadamiam


strony postępowania, że na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 57, poz. 2573 z późn. zm.) w dniu 24.03. 2011 r. została wydana decyzja środowiskowa znak: OchŚr.6220.7.2011 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i punktem pomiarowym ilości ścieków, łączącej kanalizację w Lipowej z kanalizacją w gm. Łodygowice”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lipowa po. nr 3 (parter)
w godzinach od 7:00 – 15:00.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipowa i Gminy Łodygowice, oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Gminy Lipowa oraz Gminy Łodygowice.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa


Lista załączników do artykułu :

  identyfikacja_dec._r._24.03.2011.doc 44.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-03-28 12:01 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0