:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 679 razy Strona do wydruku

OBWIESZCZENIE zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa, w obrębie jednostki urbanistycznej 23.1RL położonej w sołectwie Lipowa


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa, w obrębie jednostki urbanistycznej 23.1RL położonej w sołectwie Lipowa


Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 21 ust. 1, 2 pkt. 7, art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości
zapoznania się z dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa, w obrębie jednostki urbanistycznej 23.1RL położonej w sołectwie Lipowa

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 marca 2011r do 18 kwietnia 2011r w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 , pokój 3 w godzinach od 9.00-13.00


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian miejscowych planów rozwiązaniami odbędzie się dnia 08.04.2011r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708, pokój 3


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lipowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie od 21 marca 2011r do dnia 05 maja 2011r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lipowa.

Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-03-11 11:21 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0