:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 647 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr VI/26/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Lipowa, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych


Uchwała Nr VI/26/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 10 luty 2011 r.


w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Lipowa, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów w składzie:

1. Czesław Miklusiak – przewodniczący
2. Renata Polakowska – zastępca przewodniczącego
3. Tomasz Bednarz – członek
4. Aleksander Greń – członek
5. Anna Knapek – członek
6. Janusz Szymański – członek
7. Grzegorz Tlałka – członek
8. Ewa Torzewska-Kozioł – członek
9. Ewa Magiera – członek

2. Powołuje się Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:

1. Andrzej Habdas – przewodniczący
2. Antoni Białek – zastępca przewodniczącego
3. Teresa Barteczko – członek
4. Tomasz Bednarz – członek
5. Mirosław Piotrowski – członek
6. Zdzisław Setla – członek
7. Dariusz Wisła – członek

3. Powołuje się Komisję Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie:

1. Zdzisław Setla – przewodniczący
2. Renata Polakowska – zastępca przewodniczącego
3. Teresa Barteczko – członek
4. Aleksander Greń – członek
5. Andrzej Habdas – członek
6. Anna Knapek – członek
7. Ewa Magiera – członek
8. Czesław Miklusiak – członek
9. Janusz Szymański – członek
10.Dariusz Wisła – członek
11.Ewa Torzewska-Kozioł – członek

§ 2

Ustala się zakres działania poszczególnych komisji wymienionych w § 1:

Zakres działania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów:
1) Opiniowanie projektów uchwał związanych z budżetem gminy, jego tworzeniem, zmianami i wykonaniem oraz podatków i opłat lokalnych.
2) Opiniowanie projektów uchwał związanych z planowaniem przestrzennym i zagospodarowaniem.
3) Opiniowanie projektów uchwał związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym i obrotem nieruchomościami gminnymi.
4) Opiniowanie projektów uchwał związanych z realizacją inwestycji gminnych.
5) Opiniowanie innych spraw związanych z pozyskiwaniem lub wydatkowaniem środków budżetowych i środków unijnych.
6) Opiniowanie sposobu rozwiązywania problemów indywidualnych i zbiorowych zawartych we wnioskach mieszkańców w zakresie w/w spraw.
7) Opiniowanie innych spraw skierowanych do Komisji.
8) Inicjowanie działań związanych z problematyką Komisji i przedstawianie projektów uchwał z tego zakresu.

Zakres działania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
1) Opiniowanie projektów uchwał dotyczących gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi, gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony środowiska.
2) Opiniowanie projektów uchwał budżetowych w zakresie zgodnym z przedmiotem działania komisji.
3) Opiniowanie wniosków indywidualnych i zbiorowych w sprawach zgodnych z zakresem działania Komisji.
4) Opiniowanie innych spraw skierowanych do Komisji.
5) Inicjowanie działań związanych z problematyką Komisji i przedstawianie projektów uchwał w tym zakresie.

Zakres działania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego:
1) Opiniowanie projektów uchwał związanych z oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży, kulturą i sztuką, kulturą fizyczną i sportem oraz turystyką i promocją gminy.
2) Opiniowanie projektów uchwał dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego.
3) Opiniowanie projektów uchwał dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
4) Opiniowanie projektów uchwał dotyczących opieki społecznej, przeciwdziałania bezrobociu, zapobieganiu patologiom społecznym oraz profilaktyki i opieki zdrowotnej.
5) Opiniowanie spraw związanych ze współpracą partnerską.
6) Opiniowanie projektów uchwał budżetowych w zakresie dotyczącym w/w spraw.
7) Opiniowanie wniosków indywidualnych i zbiorowych w sprawach zgodnych z zakresem działania Komisji.
8) Opiniowanie innych spraw skierowanych do Komisji.
9) Inicjowanie działań związanych z problematyką Komisji i przedstawianie projektów uchwał w tym zakresie

§ 3

Traci moc uchwała nr III/5/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-03-07 13:26 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0