:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 787 razy Strona do wydruku

Uchwała nr VI/23/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa


Uchwała nr VI/23/11
Rady Gminy Lipowa
z dnia 10 luty 2011 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w granicach administracyjnych Gminy Lipowa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-03-07 12:44 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz