:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 2403 razy Strona do wydruku

INFORMATOR : Przetargi


WÓJT GMINY LIPOWA o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr 3099/2 , 3100/4 o łącznej powierzchni 582 m2 , objętej księgą wieczystą nr BB1Z/00075061/9, położonej w Lipowej,

WÓJT GMINY LIPOWA

Działając na podstawie art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r z późn. zm.) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r.) oraz uchwały Rady Gminy Lipowa nr XLIII/308/2010 z dnia 12 Listopada 2010r. w sprawie sprzedaży działek położonych w Lipowej.

o g ł a s z a p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr 3099/2, 3100/4 o łącznej powierzchni 582m2, objętych księgą wieczystą nr BB1Z/00075061/9,położoną w Lipowej, stanowiącą własność Gminy Lipowa.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Nieruchomość znajduje się w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr IV/ 29/03 z dnia 18 marca 2003r opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 54 poz.1682 z dnia 30 czerwca 2003r- w jednostce strukturalnej planu oznaczonej symbolem 13.7 ZZ – tereny łąk i zadrzewień..

Opis nieruchomości : Działki położone w strefie pośredniej miejscowości Lipowa - Podkościół,
pomiędzy drogą a potokiem. Po przeciwnej stronie drogi znajdują się budynki mieszkalne., przy
drodze lokalnej. Działki nie są zabudowane ani nie ogrodzone. Na działkach były dokonywane próbne
odwierty w celu poszukiwania wody. Działki znajdują się w terenie równym. według ewidencji
gruntów działki sklasyfikowana jako Ps IV 0,0456 ha, Lz IV 0,0126 ha. Sąsiadujące tereny budowlane
są uzbrojone w sieć elektryczną, wodociągową i gazową.

Cena wywoławcza : 4 940,00 zł. netto (słownie : cztery tysiące dziewięćset czterdzieści złotych)

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54,poz. 535 z p. nm.)

Termin składania wniosków przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261 poz.2603 z p. zm.) upłynął w dniu 25.02.2011r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

Przetarg odbędzie się dnia 25.03.2011r.o godz. 9 00 w budynku Urzędu Gminy Lipowa, budynek A, I piętro pok. nr 9.

Wpłata wadium winna nastąpić w pieniądzu (przelew) w terminie do dnia 21.03.2011r.

Wadium wynosi 494,00 zł (słownie czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote ).

Wpłata wadium w pieniądzu należy dokonać na konto Urzędu Gminy Lipowa nr 81 8137 0009 0000 2538 2000 0030 BS Żywiec z dopiskiem ”wadium - działka w Lipowej Podkościół ” za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podane konto.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który :
- nie wygrał przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub
zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym,
- wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
- odstąpił od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, ulegnie przepadkowi,

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej dniu przetargu :
- dowód wniesienia wadium,
- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis w właściwego rejestru (ważny 3
miesiące), lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym nieruchomości oraz z warunkami
przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
Nieruchomość będzie sprzedawana na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie o okazanie granic nastąpi kosztem i staraniem nabywcy.

Koszty aktu notarialnego i wszelkie inne opłaty związane z zakupem poniesie kupujący.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium powinno być wpłacone przez oboje małżonków.

Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, a jeżeli przystąpi jeden małżonek powinien przedłożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości, wyrażoną przed notariuszem.

Cudzoziemców nabywających nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r nr 167,poz. 1758 z p. zm.).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność gruntu.

Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu.

O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wójt Gminy Lipowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipowa, budynek A. pok. nr 3 lub tel. (033) 867-18- 48,email: www.ug-lipowa.com.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2011-02-25 08:21 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0