:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Podatki i opłaty artykuł wyświetlony 803 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XLIII/304/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.


Uchwała nr XLIII/304/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 18a, 19 pkt 1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: DZ.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm./
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1
Wprowadzić na obszarze Gminy Lipowa opłatę od posiadania psów przez osoby fizyczne.

§ 2
Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 52,00 zł od jednego psa.

§ 3
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4
1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy Lipowa.
2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi.

§ 5
Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy Lipowa do 15 dnia miesiąca następnego.

§ 6
Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 7% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 7
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od psów utrzymywanych przez osoby fizyczne w celu pilnowania budynku mieszkalnego po jednym na każdą posesję.

§ 8
Traci moc Uchwała Nr XXXI / 224 / 09 Rady Gminy w Lipowej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.

§ 9
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-12-29 13:01 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0