:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Podatki i opłaty artykuł wyświetlony 818 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XLIII/302/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.


Uchwała Nr XLIII/302/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 listopada 2010 r.


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 5 ust.1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. /M.P. Nr 55, poz. 755/.

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od budynków i gruntów wynoszą:

I. Od budynków lub ich części :

1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 0,67 zł
2. garaży w budynkach mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 0,67 zł
3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna z zakresie rzemiosła usługowego / kowalstwo, szewstwo, maglowanie i szklarstwo/ oraz budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie takiej działalności od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 12,30 zł
4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od części
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż wymieniona
w pkt 3, od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 19,60 zł
5. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 9,82 zł
6. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 4,27 zł
7. garaży wolnostojących odpowiadających definicji budynku określonego w art.1a ust.1 pkt 1 nie
związanych z działalnością gospodarczą od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 5,32 zł
8. pozostałych nie wymienionych w pkt 1–7, od 1m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 5,32 zł

II. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

III. Od gruntów :

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 0,79 zł
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni rocznie
- 4,15 zł
3. pozostałych, od 1 m2 powierzchni rocznie
- 0,34 zł

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Budynki mieszkalne lub ich części oraz grunty stanowiące własność osób będących w ich
posiadaniu, utrzymujących się wyłącznie ze środków pochodzących z opieki społecznej.
2. Budynki i grunty przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej za
wyjątkiem ich części przeznaczonych na działalność gospodarczą.
3. Budowle wodociągowe i kanalizacyjne.
4. Budynki, budowle i grunty stanowiące mienie gminy, za wyjątkiem ich części przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXI / 222 / 09 Rady Gminy w Lipowej z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-12-29 12:46 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0