:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Decyzje środowiskowe artykuł wyświetlony 758 razy Strona do wydruku

O B W I E S Z C Z E N I E


Lipowa, dnia 22.12.2010r

Wójt Gminy Lipowa
34-324 Lipowa
OchŚr: 7624/59/2010

O B W I E S Z C Z E N I EWójt Gminy Lipowa podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 grudnia 2010 r. została wydana decyzja znak:7624/58/10 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:


,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w rejonie przedszkola i zakładu opon w miejscowości Lipowa”.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227) wszystkie strony i osoby mają możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją całej sprawy w Urzędzie Gminy Lipowa, 34-324 Lipowa 708, pok. nr 3 (parter), tel. (033) 867-18-48 w terminie do 07.01.2011 r.

Informacja na temat wydanej decyzji została umieszczona na stronie Bip- u Urzędu Gminy jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipowa.


Wójt Gminy Lipowa
Stanisław Caputa


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-12-22 11:49 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0