:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 739 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr III/3/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych


Uchwała Nr III/3/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 16 grudnia 2010 r.


w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych


Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę w następującej wysokości:

1) dla Przewodniczącego Rady Gminy – 1300,00 zł.
2) dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy – 800,00 zł.
3) dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – 800,00 zł.
3) dla Przewodniczących Komisji Rady Gminy – 700,00 zł.
4) dla pozostałych radnych – 600,00 zł.


§ 2

Wysokość diety określonej w § 1 ulega obniżeniu o 200 zł. za każdą nieobecność radnego na sesji rady gminy oraz posiedzeniu komisji, której jest członkiem.

§ 3

1. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo do 5 dnia następnego miesiąca, na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności z sesji rady i posiedzeń komisji.
2. Wypłata diet następuje w kasie urzędu lub przelewem na konto radnego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Greń
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-12-21 11:52 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0