:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 739 razy Strona do wydruku

Wójt Gminy Lipowa – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH


Wójt Gminy Lipowa – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór
KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

do przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku
który odbędzie się w dniach od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.
I. PODSTAWOWE WYMAGANIA STAWIANE RACHMISTRZOM:
• ukończony 18 rok życia,
• wykształcenie co najmniej średnie,
• być osobą godną zaufania i dyspozycyjną,
• wykazywać biegłą znajomość języka polskiego,
• zamieszkiwać lub pracować albo pobierać naukę na terenie Gminy Lipowa,
• posiadać sprawność fizyczną ze względu na specyfikę pracy,
• posiadać umiejętności interpersonalne, takie jak: asertywność, łatwe nawiązywanie
kontaktów, sprawne i skuteczne komunikowanie się, radzenie sobie w sytuacjach
konfliktowych,
• posiadać umiejętność obsługi komputera (praktyczna znajomość funkcjonowania systemu
GPS).

Harmonogram zadań– dyspozycyjność rachmistrzów:
szkolenie rachmistrzów (czas trwania szkolenia: 4 dni - 24 godziny szkoleniowe) w okresie styczeń – luty 2011 r. zakończone egzaminem.
6-7 kwietnia 2011 r. - szkolenie uzupełniające i odprawa przedspisowa dla rachmistrzów.
8 kwietnia 2011 r. – 30 czerwca 2011 r. – spis powszechny ludności i mieszkań.


II. TRYB POWOŁYWANIA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
1. Wyłonieni w wyniku naboru kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia
udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt.
posługiwania się terminalami hand-held oraz zainstalowanymi na nich aplikacjami.
2. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do
egzaminu kończącego szkolenie.
3. Rachmistrze spisowi będą powołani przez Dyrektora Urzędu Statystycznego
w Katowicach na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego w Lipowej po uzyskaniu
pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego
przyrzeczenia o obowiązku przestrzegania tajemnicy statystycznej.
4. Praca rachmistrza spisowego wykonywana będzie na podstawie umowy zlecenia.
5. Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną
wyposażeni w urządzenia typu hand–held. Odpowiedzialność rachmistrzów za
powierzony sprzęt ustalona została według odrębnych zasad.

III.WYMAGANE DOKUMENTY:
1. pisemne zgłoszenie swojej kandydatury zawierające następujące dane:
• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania, (miejsce pracy lub nauki na terenie gminy Lipowa)
• nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
• data urodzenia,
2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopię świadectwa
ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej
3. kserokopia dowodu osobistego,
4. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności
prawnych)
5. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne w tym umyślne przestępstwo skarbowe
6. Oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu kandydatury na rachmistrza spisowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm./

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór kandydatów na rachmistrzów – NSP 2011” należy składać w Biurze Podawczym (parter) w Urzędzie Gminy w Lipowej w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.00 do 15.00
lub przesłać pocztą
w terminie do 15 grudnia 2010r. (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu)
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.


V. INNE INFORMACJE:

Etapy naboru to:
- sprawdzenie ofert pod względem formalnym (bez udziału kandydatów),
- rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym pod nr tel. 33 867 18 49 wewn. 140 lub 138


Gminny Komisarz Spisowy
Stanisław CaputaHistoria zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-12-07 11:45 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0