:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Decyzje środowiskowe artykuł wyświetlony 779 razy Strona do wydruku

Zawiadomienie Wójta Gminy Lipowa


Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa

Lipowa, dnia 10.11.2010 r.

OchŚr: 7624/56/2010

ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoZgodnie z art. 61 § 1,4 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) i art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227)

Wójt Gminy Lipowa zawiadamia,

że, na wniosek Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, z dnia 08.10.2010 r. oraz po wezwaniu do uzupełnienia przedmiotowego wniosku i po przedłożeniu brakujących dokumentów w dniu 08.11.2010 r. , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:

,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią punktem pomiarowym ilości ścieków łączącej kanalizację w Lipowej z kanalizacją w Gm. Łodygowice”.

Wnioskowane przedsięwzięcie zajmuje większą część terenu w Gminie Lipowa, wykraczając poza jej obszar na teren gminy Łodygowice . W związku z powyższym zgodnie z art. 75 ust. 4 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem kompetentnym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Lipowa. Zakres terytorialny przedsięwzięcia przedstawia się następująco:
- Gmina Lipowa – w miejscowości Lipowa;
- Gmina Łodygowice – miejscowość Kalna.

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lipowej w godz. pracy Urzędu od 700-1500 (pok. nr 3 – parter) w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.
Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kpa, zostają one zawiadomione o wszczęciu postępowania przez publiczne ogłoszenie.
Zawiadomienie to zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipowa, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa. W Gminie Łodygowice informacja o przedmiotowym przedsięwzięciu zostaje podana za pośrednictwem odpowiednich organów gminnych w sposób zwyczajowo przyjęty dla ich terenu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-11-10 12:44 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0