:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Decyzje środowiskowe artykuł wyświetlony 677 razy Strona do wydruku

O B W I E S Z C Z E N I E - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w rejonie przedszkola i zakładu opon w miejscowości Lipowa”


Wójt Gminy Lipowa
34-324 Lipowa
Lipowa, dnia 19.10.2010 r.
OchŚr: 7624/51/2010

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

Wójt Gminy Lipowa
podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w rejonie przedszkola i zakładu opon w miejscowości Lipowa”

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej biegnie po działkach prywatnych budowlanych i rolnych. Planowane posadowienie pompowni ścieków sanitarnych na terenie przy przedszkolu.

W związku z powyższym informuję, że w trybie art. 10 § 1 k.p.a strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 3 (parter).


Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Lipowa oraz na Bip-ie Gminy Lipowa.
Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-10-20 12:06 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0