:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Sposoby załatwiania spraw artykuł wyświetlony 2220 razy Strona do wydruku

Wydanie zezwoleń na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej


INFORMACJA


dotycząca procedury ubiegania się o pozwolenie Wójta Gminy Lipowa na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej na obszarze Gminy oraz składania sprawozdania ze zbiórki publicznej
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947,z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. 2006, Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.)

POZWOLEŃ NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI UDZIELAJĄ, W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ:
1. wójt, burmistrz (prezydent miasta) - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jej części,
2. starosta - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
3. marszałek województwa - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat,
4. minister właściwy do spraw wewnętrznych - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo.
W przypadku, gdy zebrane ofiary mają być zużyte poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pozwolenia na zbiórkę udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone wówczas, gdy „cel zbiórki nie jest przeciwny prawu oraz ze stanowiska publicznego jest godny poparcia. Za takie cele uważa się przede wszystkim cele: religijne, państwowe, oświatowe, zdrowotne, kulturalno-społeczne i społeczno-opiekuńcze".

Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu (art. 4 ustawy).

Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej (wzór w załączeniu)
Wniosek powinien być skierowany do Wójta Gminy Lipowa i podpisany przez osoby upoważnione w imieniu Wnioskodawcy.

Wniosek powinien zawierać:
a) cel (lub cele - wymienione każdy z osobna), zgodne ze statutem lub aktem organizacyjnym wnioskodawcy, na który mają być przeznaczone środki pochodzące ze zbiórki, tj. jednoznaczne określenie na co faktycznie mają zostać przekazane środki ze zbiórki publicznej; informacja, iż mają to być cele statutowe byłaby zbyt ogólna dla potrzeb prowadzonego postępowania administracyjnego,
b) formy prowadzenia- mogą to być do wyboru: dobrowolne wpłaty na konto, założone osobno dla każdej zbiórki publicznej przez przeprowadzającego zbiórkę publiczną, zbieranie ofiar do puszek kwestarskich, zbieranie ofiar do skarbon stacjonarnych, sprzedaż cegiełek wartościowych, sprzedaż przedmiotów oraz zbieranie ofiar w naturze,
c) obszar na jakim będzie zbiórka prowadzona,
d) miejsce wydatkowania zebranych ofiar (tzn. w kraju czy za granicą),
e) termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki,
f) plan przeprowadzenia zbiórki, który określa sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej, liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej, przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków.

W sytuacji, gdy jedną z form zbiórki ma być sprzedaż cegiełek wartościowych do wniosku należy dołączyć wzory tych cegiełek w poszczególnych nominałach, określić ilość w poszczególnych nominałach i wartość ich emisji (łączna kwota). Cegiełki te, jako druki ścisłego zarachowania, powinny być sporządzone w sposób uniemożliwiający ich podrobienie bez stosowania technik specjalnych i wiedzy fachowej. Na każdej cegiełce wartościowej sprzedawanej w ramach zbiórki publicznej, umieszcza się nazwę przeprowadzającego zbiórkę, jego adres, kolejny numer cegiełki, a także jej cenę. Na cegiełce może być umieszczona informacja dotycząca celów zbiórki publicznej.

Natomiast na każdym przedmiocie sprzedawanym w ramach zbiórki publicznej, wyraźnie i w sposób trwały podaje się nazwę przeprowadzającego zbiórkę publiczną, oraz cenę przedmiotu. Napisy te powinny wyróżniać przedmioty sprzedawane w ramach zbiórki publicznej, od innych przedmiotów, znajdujących się w obrocie.
Zbieranie ofiar w naturze może być dozwolone tylko w przypadku, gdy wszystkie dary będą mogły być w niezmienionej postaci zużyte na cel, określony w pozwoleniu.

Bardzo ważne jest odpowiednie, jednoznaczne sprecyzowanie celu (-ów) i form prowadzenia zbiórki, obszaru, jaki zbiórka będzie obejmować, przedstawienie planu jej prowadzenia oraz określenie kosztów przeprowadzenia planowanej zbiórki (powinny być jak najniższe - nie powinny jednak przekroczyć 10% zebranej kwoty).

2. Do wniosku należy dołączyć:
• aktualny statut wnioskodawcy (lub akt organizacyjny komitetu ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za rozliczenie zbiórki - podać serię i numer dowodu osobistego lub numer PESEL).
• aktualny wyciąg z rejestru sądowego
• w przypadku komitetów - akt organizacyjny komitetu (w przypadku gdy zbiórkę ma przeprowadzić komitet tylko w tym celu utworzony) podpisany przez wszystkich członków komitetu, zawierający następujące dane:
- cel powołania komitetu,
- sposób realizacji celu (plan zbiórki),
- zasady podejmowania uchwał dotyczących realizacji celu,
- imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zbiórkę,
- nazwiska i adresy członków komitetu,
- adres komitetu,
- pełny skład osobowy z podpisami oraz adresami członków.

Możliwe jest również nadesłanie uwierzytelnionych kopii powyższych dokumentów. Uprawnionym do uwierzytelniania dokumentów jest organ, który wydał dokument, albo notariusz.

OPŁATY:

Stosownie do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225, poz. 1635 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Wysokość opłaty skarbowej wynosi 82 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić: - gotówką w kasie Urzędu Gminy w Lipowej lub
- bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lipowej
Bank Spółdzielczy w Żywcu
Nr rachunku: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010
w dowodzie wpłaty podając: "opłata skarbowa od wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej".

Zgodnie z art.6 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.) dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku w chwili jego składania.

W myśl art. 7 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.) z opłaty skarbowej „zwalnia się organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

- listownie na adres: Urząd Gminy w Lipowej, 34-324 Lipowa lub
- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Lipowej, I piętro pok. nr 12,
tel. (033) 867 06 22 lub 867 03 42 wew. 146

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:
DECYZJA:
Organ administracji wydając decyzję pozwalającą na przeprowadzenie zbiórki publicznej obok celu i form jej prowadzenia, określa w sentencji jej termin. Oznacza to, że udzielone pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej jest de facto skuteczne od momentu odebrania go przez wnioskodawcę, a zatem dopiero od tego momentu możliwe jest prowadzenie zbiórki publicznej.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Lipowa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uprawomocnienie decyzji następuje po 14 dniach od momentu otrzymania jej przez stronę postępowania, jeśli nie zwróci się ona w tym terminie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Stosownie do treści art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja zgodna z żądaniem Strony, podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.
Jeżeli zbiórka prowadzona będzie niezgodnie z przepisami prawa, zezwolenie może być cofnięte, zebrane środki przekazane na inny cel humanitarny, a organizator ukarany grzywną (art. 10 ustawy o zbiórkach publicznych i art. 56 Kodeksu wykroczeń).
Pozwolenie można odebrać osobiście (lub przez pełnomocnika posiadającego oryginał pełnomocnictwa) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Może zostać ono również doręczone drogą pocztową (przesyłką poleconą- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ: (wzór w załączeniu)
Z wyników przeprowadzonej zbiórki należy złożyć Wójtowi Gminy SPRAWOZDANIE - w terminie 1 miesiąca po zakończeniu zbiórki wraz załączonym ogłoszeniem prasowym o wynikach zbiórki. Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej należy umieścić w prasie, w rozumieniu przepisów Prawa prasowego, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona.
Sprawozdanie powinno zawierać:
• nazwę i siedzibę organizacji, która zbiórkę przeprowadziła,
• nazwę organu, który udzielił zezwolenia na zbiórkę oraz datę i numer tego zezwolenia,
• sumę (ilość i rodzaj) zebranych ofiar według rejestrów założonych dla utrwalenia przebiegu zbiórki oraz jej wyników (rejestry te należy przechowywać w ciągu 6 miesięcy od dnia ukończenia zbiórki),
• sumę zebranych ofiar pieniężnych, uwzględniającą ilość i rodzaj zebranych ofiar na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej, rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze,
• wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków.

W sprawozdaniu oprócz wymienionych wyżej elementów należy podać:
1. dokładne przedstawienie podziału czystego dochodu ze zbiórki publicznej, stanowiącego sumę zebranych ofiar pomniejszoną o wskazane koszty zbiórki publicznej, z wymienieniem wykonanych zadań w ramach realizacji celów, na które dochód ten został przeznaczony, oraz sum albo ilości i rodzaju ofiar w naturze przekazanych na każdy z tych celów. W przypadku, gdy organizator zbiórki publicznej nie wykorzysta w okresie trwania zbiórki wszystkich zebranych darów winien poinformować organ o pozostałych darach oraz o sposobie i terminie ich wykorzystania, a także nadesłać dodatkowe uzupełnienie sprawozdania o wydatkowaniu środków zebranych w ramach zbiórki,
2. wykaz kwotowo-rzeczowy kosztów przeprowadzenia zbiórki (z wyszczególnieniem rodzaju i kwot poniesionych kosztów na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki); należy również podać procentowy udział kosztów w stosunku do zebranej kwoty.
Jeżeli zbiórka publiczna nie została przeprowadzona, należy o tym, w formie pisemnej, poinformować organ, który wydał pozwolenie oraz podać przyczyny, z powodu, których nie przeprowadzono zbiórki.Lista załączników do artykułu :

  wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_przeprowadzenie_zbirki_publicznej.doc 39 KB
  sprawozdanie_z_wynikw_zbirki_publicznej.doc 37 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-09-22 14:38 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0