:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 667 razy Strona do wydruku

WYPRAWKA SZKOLNA 2010


POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

WYPRAWKA SZKOLNA 2010O dofinansowanie mogą ubiegać się uczniowie z rodzin gdzie dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 351,00 zł netto oraz uczniowie pochodzący z rodzin,
w których dochód przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje, np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp.
Dofinansowanie podręczników szkolnych dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2010/2011 rozpoczną naukę w klasach od I - III szkoły podstawowej i w II klasie gimnazjum. Kwota dofinansowania jest różna i kształtuje się następująco:
1) szkoła podstawowa:
Klasa I – III – do 170,00 zł
2) II klasa gimnazjum – do 310,00 zł.
Podstawa prawna:
§ 1 i 2 Uchwały Nr 57/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 roku wraz z załącznikiem (Dz.U. z 2009r. Nr 76, poz.642).

Osoba odpowiedzialna:
Podinspektor ds. oświaty – Pomoc materialna dla uczniów/ stypendia socjalne
Wymagane dokumenty:
Wypełniony i złożony w formie pisemnej wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej na rok szkolny 2010/2011 w terminie od 2 sierpnia do 15 września 2010 roku.
Termin załatwienia sprawy:
Strona zostanie poinformowana w formie pisemnej w okresie październik / listopad
2010 roku.
Opłata skarbowa:
Brak
Sprawy prowadzi:
Urząd Gminy Lipowa budynek administracyjny b, I piętro pokój nr 2 stypendia socjalne,
Tel. ( 033) 867 – 46 – 68
Wzór wniosku:
Do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipowa wraz z załącznikami
Do wniosku należy dołączyć:
1. Zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierające informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy
od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wg wzoru ( druk zaświadczenia dla osób zatrudnionych w załączeniu
do wniosku).
2. Aktualna decyzja organu rentowego przyznającego rentę, emeryturę lub odcinek renty.
3. Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego.
4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiąganego
z prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy
o pomocy społecznej.
5. Nakaz ( zaświadczenie ) urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego
w hektarach przeliczeniowych.
6. Decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu wznowienia wypłaty oraz utracie, pozbawienia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
7. Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej o charakterze stałym lub okresowym, np. zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe itp. ( art. 90n ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572 ze zm.).
8. Inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny.
9. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta
ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego (dotyczy tylko tych świadczeń, dla których kryterium dochodowe wynosi 351 zł netto).

Lista załączników do artykułu :

  wniosek_na_wyprawk_szkoln_2010.doc 30.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-08-05 11:51 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0