:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 753 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXXIX/280/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr XXXII/237/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w


Uchwała Nr XXXIX/280/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 1 lipca 2010 roku


w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr XXXII/237/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241),
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje :

§ 1


Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lipowa na 2010 rok o kwotę = 183.718,84 zł
następująco ;

Dochody bieżące;

Dz.750. Administracja publiczna 31.755,oo zł

- dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy o f.p. 26.991,75 zł

- dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy o f.p. 4.763,25 zł


Dz. 852. Pomoc społeczna 151.963,84 zł
- dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy o f.p. 144.323,20 zł

- dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy o f.p. 7.640,64 zł


§ 2


Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę = 183.718,84 zł
następująco ;

Wydatki bieżące ;

Dz.750. Administracja publiczna 31.755,oo zł

rozdz.75095. Pozostała działalność
wydatki bieżące 31.755,oo zł
w tym;
- wydatki na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa w art.5
ust.1 pkt.2i3 ustawy o f.p. kwota =31.755,oo zl
w tym na ;
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń : 9.200,oo zł
Dz. 852. Pomoc społeczna 151.963,84 zł
rozdz.85295. Pozostała działalność
wydatki bieżące 151.963,84 zł
w tym;
- wydatki na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa w art.5
ust.1 pkt.2i3 ustawy o f.p. kwota =151.963,84 zl
w tym na ;
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń : 67.654,oo zł

§ 3


Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XXXII/237/09 z dnia 29.XII.2009 r. „Dochody i wydatki na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2i3 ustawy o f.p „
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4


Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XXXII/237/09 z dnia 29.XII.2009 r. „Dochody i wydatki majątkowe na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2i3 ustawy o f.p „
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 5


Dokonuje się przesunięć w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2010 rok
następująco ;
Zwiększenie ; Zmniejszenie ;

Dz. 600. Transport i łączność
rozdz.60014. Drogi publiczne powiatowe
wydatki majątkowe 167.000,oo
- w tym ;
/ wydatki inwestycyjne związane z
realizacją zadań własnych j.s.t. /

- dotacje celowe przekazane dla
powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego 167.000,oo


Dz. 750. Administracja publiczna
rozdz.75023. Urzędy gmin
wydatki majątkowe 16.000,oo
- w tym ;
/ wydatki inwestycyjne związane z
realizacją zadań własnych j.s.t. /

Dz. 900. Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

rozdz.90095. Pozostała działalność
Wydatki majątkowe 16.000,oo
w tym ;
/wydatki inwestycyjne związane z
realizacją zadań własnych j.s.t./

§ 6


Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XXXII/237/09 z dnia 29.XII.2009 r. „ Wydatki majątkowe w budżecie gminy na 2010 rok „ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7


Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XXXII/237/09 z dnia 29.XII.2009 r. „ Dotacje celowe udzielone z budżetu do realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok „ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8


Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy stanowią kwotę : 27.205.680,57 zł
2. Wydatki budżetu gminy stanowią kwotę : 29.630.684,57 zł

§ 9


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Lista załączników do artykułu :

  za._nr_1__doch.i_wyd.progr.vi_..xls 28 KB
  za._nr_2__doch.i_wyd_majtkowe.xls 22 KB
  za._nr_3__wydatki_majtkowe_w_budecie_gminy_01.07.2010.doc 51 KB
  za._nr_4_dot.zw._zjst.10mzk.uch.rady.doc 31.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-07-19 09:30 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0