:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 633 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXXVIII/276/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XXXII/237/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2010Uchwała Nr XXXVIII/276/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 czerwca 2010 r.


w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XXXII/237/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 )
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje :

§ 1


Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy Lipowa na 2010 rok o kwotę = 113.043,2o zł
następująco ;

Dz. 801. Oświata i wychowanie 113.043,2o zł
- dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy o f.p. 96.086,72 zł

- dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy o f.p. 16.956,48 zł


§ 2


Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących budżetu Gminy na 2010 rok
następująco ;

Dz. 801. Oświata i wychowanie 113.043,2o zł
rozdz.80195. Pozostała działalność
wydatki bieżące 113.043,2o zł
w tym;
- wydatki na programy finansowane
z udziałem środków o których mowa w art.5
ust.1 pkt.2i3 ustawy o f.p. kwota =113.043,2o zl
w tym ;
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń : 25.900,oo

§ 3


Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XXXII/237/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. „Dochody i wydatki na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o f.p” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4


Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych budżetu Gminy Lipowa na 2010 rok
o kwotę = 600.000,oo zł
następująco ;
Dz. 900. Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 600.000,oo zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów , pozyskane z innych źródeł. 600.000,oo zł

§ 5


Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2010 rok
następująco ;
Zwiększenie ;
Dz. 600. Transport i łączność

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.600.000,oo
wydatki majątkowe
- w tym ;
/ wydatki inwestycyjne związane z
realizacją zadań własnych j.s.t. /

§ 6


Dokonuje się przesunięć w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2010 rok
następująco ;
Zwiększenie ; Zmniejszenie ;

Dz. 600. Transport i łączność
rozdz. 60014. Drogi publiczne powiatowe
wydatki majątkowe 70.000,oo
- w tym ;
/ wydatki inwestycyjne związane z
realizacją zadań własnych j.s.t. /

rozdz.60016. Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące 200.000,oo
- w tym ;
/ wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją zadań statutowych. /

rozdz.60095. Pozostała działalność
wydatki majątkowe 70.000,oo
- w tym ;
/ wydatki inwestycyjne związane z
realizacją zadań własnych j.s.t. /

Dz. 750. Administracja publiczna
rozdz.75023. Urzędy gmin
wydatki majątkowe 300.000,oo
- w tym ;
/ wydatki inwestycyjne związane z
realizacją zadań własnych j.s.t. /

Dz. 900. Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

rozdz.90095. Pozostała działalność
Wydatki majątkowe 500.000,oo
w tym ;
/wydatki inwestycyjne związane z
realizacją zadań własnych j.s.t./
§ 7


Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XXXII/237/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. „Wydatki majątkowe w budżecie gminy na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8


Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Lipowa Nr XXXII/237/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 9


W Uchwale Rady Gminy Lipowa Nr XXXII/237/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Lipowa na rok 2010 § 4 otrzymuje brzmienie ;

„ § 4. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości = 2.425.004,oo zł.
2. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu ;
a/ zaciągniętych pożyczek = 329.400,oo zł
b/ zaciągniętych kredytów = 2.095.604,oo zł
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy = 3.587.941,oo zł
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 10


Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy stanowią kwotę : 26.991.609,73 zł
2. Wydatki budżetu gminy stanowią kwotę : 29.416.613,73 zł

§ 11


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Lista załączników do artykułu :

  za._nr_1__doch._i_wyd._progr.xls 27 KB
  za._nr_2__przychody_i_rozchody.doc 43.5 KB
  za._nr_3__wydatki_majtkowe.doc 49 KB
  za._nr_4__wpi.xls 23.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-07-16 12:57 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0