:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 611 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXXVIII/273/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla PolicjiUchwała nr XXXVIII/273/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 8 czerwca 2010 r.


w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Przekazuje się z dochodów własnych Gminy środki finansowe dla Policji w wysokości 1280,00 zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100) z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Łodygowicach na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczający normę czasu określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji.
§ 2
Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków budżetu na 2010 rok.
§
3

Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Gminę Lipowa z Komendą Powiatową Policji w Żywcu, które stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Lista załączników do artykułu :

  za._nr_1_porozumienie.pdf 250.4 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-07-16 12:49 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0