:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 614 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXXVI/265/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę nr XXXV/257/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok.


Uchwała Nr XXXVI/265/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 20 kwietnia 2010 roku


zmieniająca uchwałę nr XXXV/257/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) ,
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje :

§ 1


W uchwale nr XXXV/257/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę: 7.442,oo zł
następująco:

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 7.442,oo zł

Dochody bieżące w wysokości ; 7.442,oo zł w tym ;

Wpływy z różnych opłat 6.998,o2 zł
Wpływy z różnych dochodów 443,98 zł”

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę; 7.442,oo zł
następująco:

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 7.442,oo zł

rozdz.90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.442,oo zł
Wydatki bieżące kwota ; 7.442,oo zł
w tym :
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych kwota ; 7.442,oo zł”

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę: 112.089,oo zł
następująco:

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 112.089,oo zł

rozdz.90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 112.089,oo zł

Wydatki bieżące kwota ; 112.089,oo zł
w tym ;
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych kwota ; 112.089,oo zł”
§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-07-16 12:25 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz