:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Decyzje środowiskowe artykuł wyświetlony 727 razy Strona do wydruku

OBWIESZCZENIE -o wydaniu decyzji środowiskowej twierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Wójt Gminy Lipowa
34-324 Lipowa
Lipowa, dnia 30.06.2010 r.

OchŚr: 7624/ 43 /2010

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji środowiskowej twierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 72 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)
zawiadamiam

strony postępowania, że na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 57, poz. 2573 z późn. zm.) w dniu 30.06. 2010 r. została wydana decyzja środowiskowa stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
,,Budowa chodnika o dł. 1205,00 m oraz poszerzenie jezdni wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec- Lipowa- Buczkowice w miejscowości Leśna w kierunku Żywca”.
Działki po których przebiegać będzie planowana inwestycja:
1777, 1779, 1774, 1751, 1772, 1769/1, 1771, 1770, 1870, 1869, 1868, 1867, 1863, 1880, 1948, 1947/1, 1944, 1943, 1983, 1982, 1980, 1979, 2025/1, 2024, 2022/1, 2021/1, 2020, 2051, 2050/3, 2050/1, 2049/1, 2048/1, 2047, 2079, 2078/1, 2078/2, 2076, 2075, 2103, 2102, 2100, 2099/2, 2144, 2145, 2146, 2147, 2149, 2191, 2768, 2188, 2187, 2186, 2246, 2245, 2244, 2243/2, 2242, 2289/1, 2288, 2287, 2285, 2285, 2336, 2335/2, 2335/1, 2334, 2363, 2361, 2364, 2355, 2418, 2416, 2415, 2413, 2412, 2448, 2447, 2446, 2445, 2444, 2503, 2502, 2501, 2500, 1978, 1893, 1952, 2098, 1949 – obręb ewid. Leśna jedn. ewid. Lipowa.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lipowa po. nr 3 (parter)
w godzinach od 700 – 1500.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipowa wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Gminy Lipowa 708.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-07-01 13:19 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0