:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 935 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia "Ochrona wód Jeziora Żywieckiego"


U C H W A Ł A Nr XXVII/95/04
Rady Gminy Lipowa
z dnia 16 marca 2004


w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia "Ochrona wód Jeziora Żywieckiego"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 12 Ustawy z dnia 8 marca I990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz.1591 z póz. zm./

Rada Gminy Lipowa
uchwala:


§1

Gmina Lipowa wyraża zgodę na realizację przedsięwzięcia „Ochrona wód Jeziora Żywieckiego „ przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu , zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Miedzygminnego ds .Ekologii nr 4/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. , która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Gmina Lipowa wyraża zgodę na wskazanie Związku Miedzygminnego ds. Ekologii w Żywcu , jako beneficjenta funduszu ISPA.

§3

1. Gmina Lipowa zobowiązuje się do pokrycia kosztów realizacji zadania „Ochrona Wód Jeziora
Żywieckiego „ w wysokości obliczonej proporcjonalnie do nakładów przypisanych dla Gminy
Lipowa.
2. W celu realizacji zobowiązania o którym mowa w ust. 1 Rada Gminy Lipowa wyraża zgodę na
dokonanie na rzecz Związku Miedzygminnego ds. Ekologii w Żywcu bądź Spółek Zlewniowych
wpłat, oraz zabezpieczenia ewentualnych pożyczek lub kredytów zaciągniętych przez Związek
bądź Spółki, do wysokości 35 % przypadającej na Gminę wartości zadania „ Ochrona Wód
Jeziora Żywieckiego „ Etap l, w celu realizacji zadań własnych Gminy Lipowa w postaci
zbiorowego odprowadzenia i oczyszczania ścieków.
3. Zakres , wartość , oraz wysokość i forma zabezpieczenia zobowiązania o którym mowa w ust. 1 i ust.2 , zostanie określona w odrębnej uchwale Rady Gminy .

§4

Rada Gminy Lipowa upoważnia Wójta Gminy do złożenia wszelkich oświadczeń woli w celu realizacji postanowień & 1, & 2 i & 3 uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-03-25 13:06 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0