:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 679 razy Strona do wydruku

Zawiadomienie o sesji


W dniu 20 kwietnia 2010 r. o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Lipowa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 r.
6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 r.
7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Promocji i Kultury za 2009 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa
10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lipowa nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa
11.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pt.: „Podnieś kwalifikacje, a osiągniesz sukces” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 – 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszy najem lokalu stanowiącego własność Gminy Lipowa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr II/5/06 Rady gminy Lipowa w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
14. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z gminami powiatu żywieckiego i bielskiego w celu przygotowania i realizacji projektu pn: „Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i żywieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III, Działanie 3.3 Systemy Informacji Turystycznej /RPO WSL/ na lata 2007-2013 – konkurs nr 03.03.00-086/09.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXV/257/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok
– rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
– zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
– zapoznanie się z opinią komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu
– zapoznanie się z treścią wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium
– zapoznanie się z opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium
– podjęcie uchwały absolutoryjnej
18. Odpowiedzi na postulaty radnych
19. Zapytania i wolne wnioski
20. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
21. Zamknięcie sesji

Przewodniczący
Rady Gminy Lipowa

Adam Lach


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-04-16 10:55 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0