:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 1055 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Międzygminnego do spraw Ekologii w Żywcu


UCHWAŁA Nr XXVII/94/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 16marca 2004 roku


w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Międzygminnego do spraw Ekologii w Żywcu.

Na podstawie art.67 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca I990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. nr 142 z 2001 roku póz. 1591 z póz. zm. /, oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 roku , w sprawie sposobu prowadzenia rejestru Związków Międzygminnych , oraz ogłaszanie Statutów Związków /Dz. U. nr 121 z 2001 roku póz. 1307 /

Rada Gminy w Lipowej
postanawia:


§ 1


Przyjąć zmiany w statucie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ogłoszonym w dniu 9 września 19912 roku w Dz. Urz. Woj. Bielskiego nr 18 z 1991 roku poz.161 ze zmianami opublikowanymi w Dz. Urz. Woj. Bielskiego nr 1 z I994 roku poz.2 , w Dz. Urz. Woj. Śl. nr 22 z 2000 r. poz.267 , oraz w Dz. Urz. Woj. Śl. nr 81 z 2001 r. poz.2049 w brzmieniu określonym uchwałą nr 6/2004 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 25.02.2004 roku , w sprawie zmian w statucie Związku , następującej treści:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie :
„§ 3. Uczestnikami Związku są Gminy , które przystąpią do Związku na zasadach określonych w § 16, uczestnikami Związku przestają być Gminy które wystąpią ze Związku lub zostaną wykluczone zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. Aktualny rejestr uczestników Związku prowadzi Zarząd „

2. § 6 otrzymuje brzmienie :
„§ 6. Związek używa podłużnej pieczątki o treści:
Związek Międzygminny
Ds. Ekologii w Żywcu
ul. Kabaty 2 , 34-300 Żywiec

3. § 7 otrzymuje następujące brzmienie :
„§ 7 . l. Zakresem działania Związku jest przygotowanie dokumentacji technicznej, oraz budowa:
a/, sieci gazociągu i stacji redukcyjnych na tereni Gmin będących uczestnikami Związku,
b/, zakładu utylizacji, oraz składowisk odpadów ,
c/, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ramach „Ochrony wód Jeziora Żywieckiego „,
d/, inne przedsięwzięcia będące zadaniami Gminy przekazane Związkowi do realizacji.
2. Związek ma za zadanie pozyskiwanie środków pieniężnych , oraz dysponowanie nimi na potrzeby
zadań wymienionych w ust. 1 .
4.Związek może prowadzić działalność gospodarczą, w celu pozyskania środków na realizację zadań
wymienionych w ust. l „

4. § 8 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie :
„ 2). Składki uczestników, przeznaczone na bieżącą działalność Związku „

5. § 9 otrzymuje następujące brzmienie :
„§ 9. 1. Organami Związku są: Zgromadzenie Związku zwane dalej Zgromadzeniem , które jest
organem stanowiącym i kontrolnym.
2. Zarząd Związku zwany dalej Zarządem , który jest organem wykonawczym Związku ."

6. Po § 9 dodaje się § 9 w brzmieniu :
„§ 9 1 .Kadencja Zgromadzenia pokrywa się z kadencją Rad Gmin określonych w § 3 statutu . 2. Zgromadzenie pełni swoją funkcję do czasu wyłonienia nowego składu ."

7. § 10 otrzymuje następujące brzmienie :
„§ 10. 1. W skład Zgromadzenia wchodzą Burmistrzowie i Wójtowie Gmin , określonych w § 3
niniejszego statutu.
2. Za zgodą Rady Gminy , Gmina może być reprezentowana przez zastępcę Wójta/ Burmistrza lub Radnego. „

8. Po § 11 dodaje się § 11 w brzmieniu :
„§ 11 Zgromadzenie wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia i jego Zastępcę , bezwzględną większością głosów, statutowej liczby uczestników Zgromadzenia w głosowaniu tajnym „.

9. Po § 12 dodaje się § 12 w brzmieniu :
„§12 1. Zgromadzenie ze swego grona powołuje Komisję Rewizyjną w składzie 3 członków, na okres kadencji Zgromadzenia.
2.W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie nie mogą wchodzić członkowie Zarządu,
Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu , oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Zgromadzenie w zakresie kontroli.
4.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów."

10.§ 13 ust.2 i ust.3 otrzymują następujące brzmienie :
„ 2. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący , oraz pozostali członkowie Zarządu w liczbie od 4 do 6 osób.
3.Zarząd Związku jest powoływany i odwoływany uchwałą Zgromadzenia. Kadencja Zarządu pokrywa
się z kadencją Zgromadzenia .Po upływie kadencji Zarząd działa do czasu wyboru nowego Zarządu."

11. § 14 otrzymuje następujące brzmienie :
„§ 14. 1 Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Zarządu , wybierany przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2.Zastępcę Przewodniczącego Zarządu , oraz pozostałych członków Zarządu , wybiera Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu tajnym.
3.Przewodniczący Zarządu przedstawiając kandydatów do Zarządu , zobowiązany jest uwzględnić kandydatów reprezentujących wszystkie rejony działania Związku tj.:
a/ rejon gmin: Jeleśnia, Koszarawa, Świnna,
b/ rejon gmin : Łodygowice , Lipowa, Radziechowy Wieprz,
d rejon gmin: Szczyrk, Buczkowice , Wilkowice, Czernichów,
d/ rejon gmin: Łękawica , Gilowice .Ślemień,
e/ rejon gmin : Węgierska Górka , Milówka, Rajcza, Ujsoły,
f/ Gmina Żywiec
4.Przewodniczący organizuje prace Zarządu , kieruje bieżącymi sprawami Związku , oraz reprezentuje
go na zewnątrz.
5.Przewodniczący Zarządu zatrudniony jest na podstawie wyboru.
6.Warunki pracy i płacy Przewodniczącego Zarządu ustala Przewodniczący Zgromadzenia ."

12. § 15 ust.2, ust.3 i ust.4 otrzymują następujące brzmienie „
„2. Do zadań Zarządu należy w szczególności :
a/ opracowanie projektu rocznego planu rzeczowo - finansowego i przedkładanie go do zatwierdzenia Zgromadzeniu,
b/ składanie Zgromadzeniu w okresach rocznych sprawozdań finansowo - rzeczowych ,
cl składanie Zgromadzeniu , co kwartał informacji o działalności Zarządu ,
d/ zwoływanie Zgromadzeń i organizowanie ich posiedzeń,
e/ opracowanie projektów zmian statutu Związku.
3.Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu . W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu .
4.Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu uchwala Zgromadzenie Związku."

13.§ 16 ust.1, ust.2 , ust. 3 i ust.4 otrzymują następujące brzmienie :
„ 1. Przystąpienie nowego uczestnika do Związku wymaga podjęcia uchwały przez Radę zainteresowanej Gminy , wraz z uchwałą o przyjęciu statutu Związku.
2.O przyjęciu Gminy do Związku decyduje Zgromadzenie Związku , w drodze uchwały określającej równocześnie warunki do spełnienia , od których uzależnia się przyjęcie w poczet uczestników.
3.Wystąpienie uczestnika ze Związku następuje na podstawie uchwały Rady zainteresowanej Gminy. 4.Uchwałę w sprawie wystąpienia , Gmina przekazuje Przewodniczącemu Zgromadzenia, celem zwołania Zgromadzenia , które w terminie 2 miesięcy od przekazania Przewodniczącemu Zgromadzenia uchwały Gmin o wystąpieniu zobowiązane jest podjąć uchwałę określającą termin ustania uczestnictwa i zasady wzajemnych rozliczeń. Termin ustania uczestnictwa nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały o której mowa w zd. 1 , przez Zgromadzenie „

14.W § 16 dodaje się ust.6 w brzmieniu :
„ 6. W przypadku podziału którejkolwiek z Gmin będącej uczestnikiem Związku , nowo utworzone Gminy stają się równoprawnymi uczestnikami Związku „.

15. § 17 otrzymuje następujące brzmienie :,
„§ 17.1. Związek może wykluczyć uczestnika Związku w drodze uchwały Zgromadzenia w przypadku :
a/ działania na szkodę Związku ,
b/ nie wywiązywanie się ze zobowiązań wobec Związku ,
cl nie przestrzegania postanowień statutu i uchwał Zgromadzenia .
2. Niezależnie od przyczyn określonych w ust.1 , Związek może wykluczyć uczestnika Związku w
drodze uchwały Zgromadzenia , w przypadku nie opłacania uczestnika składek przez okres dłuższy niż 1 rok.
3.Zgromadzenie zobowiązane jest do powiadomienia Gminy o zamiarze wykluczenia jej ze Związku, najpóźniej na 3 miesiące przed dniem przewidywanego podjęcia uchwały o wykluczeniu
4.Uchwała Zgromadzenia o wykluczeniu uczestnika Związku , powinna zawierać określenie
zobowiązań wykluczonego uczestnika w stosunku do Związku .
5.Wykluczony, oraz występujący uczestnik Związku , traci prawo do majątku Związku wypracowanego z jego udziałów do momentu uregulowania swoich zobowiązań w stosunku do związku określonych uchwałą Zgromadzenia wykluczającą uczestnika ze Związku ."

16.Po § 17 dodaje się § 17 w brzmieniu:
„§ 17 1. Gmina wykluczona lub występująca ze Związku ma obowiązek pokrycia kosztów zadań Związku do których realizacji zobowiązała się w czasie uczestnictwa w Związku Miedzygminnym. 2.Gmina występująca lub wykluczona ze Związku , zobowiązana jest do pokrycia wszelkich kosztów powstałych na wskutek jej wystąpienie lub wykluczenia , a w szczególności do :
a/ zapłaty świadczeń pracowniczych w przypadku wystąpienia konieczności zwolnienia części pracowników Związku ,
b/ zapłaty kosztów związanych ze zmianą siedziby Związku w przypadku wystąpienia takiej konieczności,
c/ zapłaty kosztów poniesionych przez Związek związanych ze zmianami w statucie „.

17. §18 pkt 1 i pkt 3 otrzymują następujące brzmienie :
„1. Udziału w obradach Zgromadzenia i zgłaszania wniosków.
3.Żądania od organów Związku informacji oraz porad w zakresie działalności Związku. „

18.Po § 18 dodaje się § 18 w brzmieniu:
„§ 18 1. Uczestnik Związku przystępujący do uczestnictwa w realizacji zadania Związku nabywa roszczeń wobec Związku o wykonanie zadania w części dotyczącej tego uczestnika Związku. 2. Realizaq'a roszczenia o którym mowa w ust.1 odbywa się na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym „.

19.Tytuł rozdziału V otrzymuje następujące brzmienie :
„ V Majątek Związku oraz zasady korzystania z obiektów i urządzeń Związku „.

20.§ 20 otrzymuje następujące brzmienie :
„§ 20. 1. Zgromadzenie ustala zasady korzystania z obiektów i urządzeń Związku , oraz majątku.
2.Zarząd prowadzi rejestr wpłat uczestników Związku , przeznaczonych na wytworzenie majątku Związku. Rejestr będzie stanowił podstawę do podziału majątku w przypadku likwidacji Związku lub tworzenia na podstawie majątku Spółki Prawa Handlowego .
3.Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia procentowego udziału Gmin , przy przedstawieniu projektu planu finansowego na rok budżetowy „

21.§ 21 otrzymuje następujące brzmienie :
„§ 21. 1. Gminy uczestniczą w kosztach działalności Związku , proporcjonalnie do ilości mieszkańców poprzez obowiązkowe wnoszenie składek .
2.Zgromadzenie Związku ustali wysokość , termin i tryb wnoszenia :
a/ składki przeznaczonej na bieżącą działalność Związku , określonej na jednego mieszkańca w
równej wysokości dla wszystkich uczestników,
b/ udziałów z przeznaczeniem na realizację poszczególnych zadań Związku .
3.Udział w zyskach i pokrywanie strat jest proporcjonalne do wysokości wniesionych udziałów."

22.§ 22 otrzymuje następujące brzmienie :
„§ 22 . Rozwiązanie Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia , podjętej bezwzględną większością głosów, w obecności 2/3 statutowego składu Zgromadzenia .

23.Po § 22 dodaje się §22 § 22 § 22 w brzmieniu :
„§ 22 . Związek ulega rozwiązaniu po przeprowadzeniu likwidacji.

§ 22 . 1 . Funkcję likwidatora Związku wykonuje Zarząd , który w okresie do 3 miesięcy od daty uchwały o otwarciu likwidacji Związku , sporządza sprawozdanie otwarcia likwidacji Związku , a po jej przeprowadzeniu sprawozdanie z zakończenia likwidacji.
2.Temnin zakończenia likwidacji ustala Zgromadzenie .

§ 22 . 1. Sprawozdanie z zakończenia likwidacji zatwierdza Zgromadzenie Związku .
2.Zgromadzenie ustala należną każdemu z uczestników część majątku , pozostałego po likwidacji Związku.
3. Jeżeli Zgromadzenie nie ustali innych zasad podziału majątku Związku pozostałego po likwidacji, majątek ten podlega podziałowi proporcjonalnie do wartości sumy wniesionych składek i udziałów przez każdego z uczestników Związku ."
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-03-25 12:54 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0