:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 702 razy Strona do wydruku

O B W I E S Z C Z E N I E- ,,Budowa chodnika o dł. 1205,00 m oraz poszerzenie jezdni wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w miejscowości Leśna w kie


Wójt Gminy Lipowa
34-324 Lipowa
Lipowa, dnia 07.04.2010 r.
OchŚr: 7624/18/2010

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

Wójt Gminy Lipowa
podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Lipowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

,,Budowa chodnika o dł. 1205,00 m oraz poszerzenie jezdni wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w miejscowości Leśna w kierunku Żywca”.

Obszar objęty opracowaniem i zasięg oddziaływania stanowią tereny ogólnodostępne zajęte dla usług komunikacyjnych (jezdnia, chodniki, zjazdy do posesji, miejsca postojowe oraz towarzyszące uzbrojenie i infrastruktura techniczna) i obejmuje następujące działki:
1777,1779,1774,1751,1772,1769/1,1771,1770,1870,1869,1868,1867,1863,1880,1948,1947/1,1944,
1943,1983,1982,1980,1979,2025/1,2024,2022/1,2021/1,2020,2051,2050/3,2050/1,2049/1,2048/1,2047,2079,2078/1,2078/2,2076,2075,2103,2102,2100,2099/2,2144,2145,2146,2147,2149,2191,2768,2188,2187,2187,2186,2246,2245,2244,2243/2,2242,2289/1,2288,2287,2285,2284,2336,2335/2,2335/1,2334,2363,2361,2364,2355,2418,2416,2415,2413,2412,2448,2447,2446,2445,2444,2503,2502,2501,2500,1978,1893,1952,2098,1949 – obręb ewidencyjny Leśna.
Działki po których nie przebiega planowana inwestycja lecz objęte będą obszarem oddziaływania:
1778, 1895, 1890/1, 1890/2, 1891/4, 1891/6, 1894, 1893 – obręb ewidencyjny Leśna.

W związku z powyższym informuję, że w trybie art. 10 § 1 k.p.a strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 3 (parter).


Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Lipowa oraz na Bip-ie Gminy Lipowa.Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-04-07 14:10 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0