:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Podatki i opłaty artykuł wyświetlony 1446 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych na terenie gminy Lipowa


U C H W A Ł A Nr XVI/90/04
Rady Gminy w Lipowej


z dnia 10 lutego 2004 roku


w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych na terenie Gminy Lipowa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. nr 142 póz. 1591 z 2001 r. / i na podstawie art.14 ust.5 w związku z art.6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /tj. Dz.U. nr 67 poz.329 z późn. zm./

Rada Gminy w Lipowej
uchwala


§ 1


Korzystanie z przedszkola ma charakter odpłatny z wyjątkiem prowadzenia bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstaw programowych / wychowanie przedszkolne/.

§ 2


Opłata składa się z dwóch części:
a/ opłaty stałej - przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów rzeczowych przedszkola , przygotowanie posiłków, herbaty oraz za pobyt powyżej 5 godz. dziennie, b/ opłaty za wyżywienie

§ 3


Ustala się stałą miesięczną opłatę we wszystkich oddziałach przedszkolnych bez względu na ich usytuowanie w przedszkolu , szkole czy zespole szkół w następującej wysokości : a/ 90 zł - częściowe pokrycie kosztów rzeczowych przedszkola i przygotowanie posiłków, b/ 45 zł za pobyt powyżej 5 godzin dziennie nie korzystających z wyżywienia,

§ 4


1.Rodzice / opiekunowie/ dziecka ponoszą odpłatność za wyżywienie w każdej placówce odrębnie .
2.Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola po uzgodnieniu z radą rodziców.

§ 5


1.Upoważnić dyrektorów przedszkoli do stosowania obniżki stałej opłaty miesięcznej określonej w & 3 w następujących okolicznościach:
a/ o 20 zł w przypadku przyjęcia do przedszkola drugiego i następnego dziecka z tej samej rodziny,
b/ o 60 % w czasie choroby dziecka trwającej co najmniej 14 dni / w sumie w miesiącu/ potwierdzone zwolnieniem lekarskim .
2.W przypadku nieobecności dziecka obejmującej pełny miesiąc kalendarzowy opłaty ustalonej w & 3
nie pobiera się, po uprzednim zgłoszeniu przez rodzica.

§ 6


Osoby ponoszące opłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo -wychowawczej zwalnia się na ich wniosek , częściowo lub całkowicie z tej opłaty , jeżeli:
a/ występują uzasadnione okoliczności, w szczególności długotrwała choroba , bezrobocie , niepełnosprawność , śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
b/ ustalona stała opłata w & 3 może być obniżona z uwagi na trudną sytuację materialną rodziny dziecka potwierdzona wywiadem środowiskowym , sporządzonym przez pracownika socjalnego GOPS. Cl Obniżenie stawki dokonują dyrektorzy przedszkola .

§ 7


1.Opłatę należy dokonać z góry w terminie do 20 każdego miesiąca .
2.Opłata , o której mowa w & 4 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu według zasady stawka żywieniowa dzienna mnożona przez ilość dni nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 8


Prowadzenie zajęć , a w szczególności; rytmiki, języka obcego, gimnastyki korekcyjno-wyrównawczej organizowane mogą być przez dyrektora przedszkola na wniosek rodziców dzieci, pod warunkiem pełnego pokrycia kosztów ze środków własnych rodziców.

§ 9


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 10


Traci moc uchwała Nr XXXV/213/02 Rady Gminy Lipowa z dnia 24.09.2002 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych w Gminie Lipowa.

§ 11


Uchwała wchodzi wżycie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2004 roku.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-03-25 11:17 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0