:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 710 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXXIV/252/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok.


Uchwała Nr XXXIV/252/10
Rady Gminy Lipowa
z dnia 9 luty 2010 r.


w sprawie: zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) ,
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonać zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę : 302.249,oo zł
następująco :

Dz. 801. Oświata i wychowanie 302.249,oo zł

Pozostała działalność
Dotacja rozwojowa oraz środki
na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 256.911,65 zł
w tym;
- dochody bieżące ; 256.911,65 zł

Dotacja rozwojowa oraz środki
na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 45.337,35 zł
w tym;
- dochody bieżące ; 45.337,35 zł

§ 2


Dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę ; 302.249,oo zł
następująco :

Dz. 801 Oświata i wychowanie 302.249,oo zł

rozdz.80195. Pozostała działalność

Wydatki bieżące 256.911,65 zł
- z tego ;

Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków , o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy = 256.911,65 zł
- w tym ;
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń : 144.670,oo zł

Wydatki bieżące 45.337,35 zł
z tego ;

Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków , o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy = 45.337,35 zł
- w tym;
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń : 25.530,oo zł

§ 3


W Uchwale Budżetowej Nr XXXII/237/09 z dn.29.XII.2009 r. Załącznik Nr 2 „ Dochody i wydatki na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez Państwa członkowskie / EFTA/ oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi / art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3/ ”, zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4


Budżet Gminy po zmianach wymienionych w § 1,2,3 wynosi:

1. Dochody budżetu gminy stanowią kwotę: 26.098.760,oo zł
2. Wydatki budżetu gminy stanowią kwotę: 27.523.764,oo zł


§ 5


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Lista załączników do artykułu :

  doch.i_wyd._za._nr_1.xls 26.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-03-24 12:59 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0