Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for files/lipowa/180/zacznik_nr_4__dochody_i_wydatki_zwizane_z_realizacja_zada_okrelonych_w_gminnym_programie_profilaktyki_i_rozwizywania_problemw_al in /lipowa/bip.ug-lipowa.com/inc_filesize.php on line 9
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Lipowa


 :: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Budżet artykuł wyświetlony 999 razy Strona do wydruku

Uchwała budżetowa na 2004 rok Rady Gminy w Lipowej


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Uchwała
Rady Gminy w Lipowej
Nr XV/75/03
Z dnia 30.12.2003 rok


UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2004 ROK
RADY GMINY W LIPOWEJNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz pkt. 10, Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)

RADA GMINY uchwala co następuje:


§1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: 11.455.490 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie: 425.334 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2) Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 76.085 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 113.400 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2


1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości: 16.115.848 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie:

1) Wydatki bieżące w kwocie 10.940.460 zł
w tym:

a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę: 7.049.546 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 425.334 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały


c) na wydatki związane z obsługą długu Gminy kwotę: 180.000 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie: 5.175.388 zł
w tym:

- wydatki inwestycyjne
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały 5.175.388 zł

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

1) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie
umów zawartych z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały kwotę: 76.085 zł

2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały kwotę: 113.400 zł

3) Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały kwotę: 200.000 zł

§ 3


1. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.910.358 zł pokryty zostanie z:

- z zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości: 2.886.071 zł
- z zaciągniętych pożyczek w wysokości: 2.024.287 zł

2. Z budżetu Gminy przewiduje się spłatę:

- kredytów w wysokości: 250.000 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera
Załącznik Nr 8 do Uchwały.

§ 4


Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec roku budżetowego - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.

§ 5


Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych - zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały.

§ 6


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Uchwały.

§ 7


Tworzy się rezerwy:
1) Rezerwę ogólną w wysokości: 30.000 zł

§ 8


Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego w wysokości do 300.000 zł.

2) Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.

3) Lokowania występujących w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9


Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie Gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

§ 10


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11


Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r. oraz przez powiadomienie mieszkańców według prawa miejscowego.Lista załączników do artykułu :

  zacznik_nr_1__dochody_budetu_na_2004_rok.doc 42 KB
  zacznik_nr_2__plan_finansowy.doc 37 KB
  zacznik_nr_3__dochody_i_wydatki_zwizane_z_realizacj_zada_wsplnych.doc 24.5 KB
  zacznik_nr_4__dochody_i_wydatki_zwizane_z_realizacja_zada_okrelonych_w_gminnym_programie_profilaktyki_i_rozwizywania_problemw_al B
  zacznik_nr_5__wydatki_budetowe_na_2004_rok.doc 59.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-01-30 11:41 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2004-01-30 11:42 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
3 2004-01-30 11:43 zmiana treści Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0