:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 837 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXXII /237/ 09 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2010 r.


Uchwała Nr XXXII /237/ 09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2010 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 211, 212, 213, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 2, 3, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239 , 258 oraz art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ) oraz art. 166, 184 ust.1 pkt 7, 8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) w związku z art.120 i art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 )


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


1. Dochody budżetu gminy w wysokości = 25.796.511,oo zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1).
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) Dochody bieżące w wysokości = 25.372.413,4o zł, w szczególności;
a) Dotacje i środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) = 660.765,68 zł; (zgodnie z załącznikiem nr 2 )

2) Dochody majątkowe w wysokości = 424.097,6o zł, w szczególności;
a) Dotacje i środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) = 424.097,6ozł; (zgodnie z załącznikiem nr 3 )

§ 2


1. Wydatki budżetu gminy w wysokości = 27.221.515,oo zł, (zgodnie z załącznikiem nr 4 ).
2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się kwotę łącznie na:

2.1. Wydatki bieżące kwotę w wysokości = 22.773.053,oo zł,
w szczególności na :
1) Wydatki jednostek budżetowych = 16.347.925,27 zł,
w tym na:
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane = 11.168.106,18 zł,
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań = 5.143.496,14 .zł;
2) Dotacje na zadania bieżące kwotę = 335.151,oo zł;
w tym ;
a) Na realizację dotacji celowych udzielonych z budżetu dla Jednostek nie zaliczanych do
Sektora finansów publicznych ( zgodnie z załącznikiem nr 5 ).
b) Na realizację dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu dla samorządowej
Instytucji kultury ( zgodnie z załącznikiem nr 6 ).
c) Na realizację dotacji celowych udzielonych z budżetu do realizacji zadań na podstawie
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ( zgodnie z załącznikiem nr 7 ).
d) Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolnicze j ( zgodnie z załącznikiem nr 8 ).
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę = 4.069.511,oo zł;
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) = 660.765,68 zł; (zgodnie z załącznikiem nr 2 )
w tym na ;
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane = 510.053,58 zł

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę = 1.073.657 ,oo zł;
6) Wydatki na obsługę długu kwotę 322.366,oo zł.

2.2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości = 4.448.462,oo zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 9 ) , w tym na ;

a ) programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące
ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) = 424.097,6o zł ;
(zgodnie z załącznikiem nr 3 )
§ 3


1. Określa wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, (zgodnie z załącznikiem nr 10 ).§ 4


1. Deficyt budżetu w wysokości = 1.425.004,oo zł,
zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w tym:
a) z pożyczek = 329.400,oo zł;
b) z emisji papierów wartościowych = 1.095.604,oo zł.
2. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu = 2.587.941,oo zł;
3. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu = 1.162.937,oo zł;
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 11

§ 5


W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie = 143.206,oo zł następująco ;:
1) ogólną w wysokości = 95.432,oo zł;
2) celową w wysokości = 47.774,oo zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
§ 6


1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości = 2.824.296,oo, (zgodnie z załącznikiem nr 12)
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości ;
= 266.800,oo zł,(zgodnie z załącznikiem nr 13)
3. Dochody i wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości = 198.328,44 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 14 )
4. Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. w wysokości = 31.987,oo zł,(zgodnie z załącznikiem nr 7 )


§ 7


Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości = 234.549,oo zł, ( zgodnie z załącznikiem nr 15)

§ 8


1. Ustala się dochody w wysokości = 126.000,oo zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości = 126.000,oo zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 16 .)
§ 9


1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości:
1) przychody - = 7.000,oo zł.
2) wydatki - = 7.000,oo zł.
( zgodnie z załącznikiem nr 17 ).

§ 10


Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi = 57.000,oo zł - zgodnie z załącznikiem nr 12
§ 11


Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych następująco :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,oo zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.425.004,oo zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
i kredytów 1.162.937,oo zł
§ 12


Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2010 roku
do wysokości = 300.000,oo zł.
§ 13

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 10,
2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załącznikach nr 2 i 3 ..
3) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14


Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości = 500.000,oo zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.§ 15.


Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych, publicznych oraz zastępczej służby wojskowej.
Środki otrzymane za rozmowy telefoniczne, gaz, energię podlegają wznowieniu w zakresie poniesionych wydatków bieżących.

§ 16


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.


1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Lista załączników do artykułu :

  zacznik_do_uchway_budetowej.doc 449.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-01-18 14:27 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0