:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 701 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXXII/236/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok.


Uchwała Nr XXXII/236/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 29 grudnia 2009 roku


w sprawie: zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit.”d” oraz pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ./ oraz art. 165 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, oraz Uchwały Nr XXII / 168 / 08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 roku .

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje :

§ 1


Dokonać zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę : 8.820,oo zł następująco :

Dz. 801. Oświata i wychowanie 8.820,oo zł

Pozostała działalność
Dotacja rozwojowa oraz środki
na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 7.497,oo zł
w tym;
- dochody bieżące ; 7.497,oo zł

Dotacja rozwojowa oraz środki
na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 1.323,oo zł
w tym;
- dochody bieżące ; 1.323,oo zł


§ 2Dokonać zmniejszenia planu wydatków bieżących budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę ; 8.820,oo zł następująco :

Dz. 801 Oświata i wychowanie 8.820,oo zł

rozdz.80195. Pozostała działalność

Wydatki bieżące 7.497,oo zł
- w tym;
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń : 7.497,oo zł

Wydatki bieżące 1.323,oo zł
- w tym;
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń : 1.323,oo zł

§ 3Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu Gminy na 2009 rok następująco ;


Zwiększenia ; Zmniejszenia ;


Dz. 801. Oświata i wychowanie

rozdz.80104. Przedszkola
wydatki bieżące 8.169,8o zł

wydatki bieżące 8.169,8o zł
w tym;
a/wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń ; 7.768,8o

rozdz.80195. Pozostała działalność
wydatki bieżące 5.440,oo zł
w tym;
a/wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń ; 1.530,oo

wydatki bieżące 5.440,oo zł
Ogółem przesunięcia ; 13.609,8o zł 13.609,8o zł


§ 4


W Uchwale Budżetowej Nr XXII/168/08 z dn.30.XII.2008 r. Załącznik Nr 12 „ Dochody i wydatki na realizację programu ze środków / EFS/ na 2009 rok”, zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.


§ 5


Budżet Gminy po zmianach wymienionych w § 1,2,3 wynosi :

1. Dochody budżetu gminy stanowią kwotę : 29.107.228,82 zł
2. Wydatki budżetu gminy stanowią kwotę : 29.354.827,82 zł


§ 6


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Lista załączników do artykułu :

  za._nr_1__plan_dotacja_rozw..doc 29.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-01-13 14:39 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0