:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 972 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXXII/235/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2010 r.


Uchwała nr XXXII/235/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 29 grudnia 2009 r.


w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2010 r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


1. Przyjmuje się plany pracy Rady Gminy Lipowa oraz jej stałych komisji na 2010 r.
2. Plany pracy stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2010 rok


styczeń – kwiecień
1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 r.
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 r.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Promocji i Kultury za 2009 r.
4. Zaopiniowanie sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy za 2009 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
5. Omówienie spraw związanych z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy
wrzesień – październik
1. Sesja wyjazdowa w celu zapoznania się z inwestycjami prowadzonymi na terenie gminy
listopad – grudzień 1. Podjęcie uchwał okołobudżetowych na 2011 r.
2. Podjęcie uchwały budżetowej na 2011 r.
3. Opracowanie planu pracy rady na 2011 r.
4. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.
5. Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 r.”
styczeń – grudzień
Podejmowanie uchwał w sprawach bieżących

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2010 r.

Styczeń - luty
1. Analiza wydatków jednostek oświatowych w poniesionych w II półroczu 2009 r.
marzec – kwiecień
1. Zaopiniowanie sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy za 2009 r. i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium wójtowi z wykonania budżetu.
lipiec – sierpień
1.Kontrola w zakresie wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2010 r.
wrzesień – październik
1. Analiza niektórych wydatków budżetowych poniesionych w 2010 r.

PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, OŚWIATY, SPORTU, TURYSTYKI, OPIEKI SPOŁECZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA 2010 rok

styczeń –luty
1. Omówienie spraw związanych ze stanem bezpieczeństwa publicznego oraz p.pożarowego
2. Omówienie spraw związanych z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy
marzec – kwiecień
1. Zaopiniowanie sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 r.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 r.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Promocji i Kultury za 2009 r.
maj – lipiec
1. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi placówek oświatowych
sierpień – październik 1. Analiza wyników egzaminów uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów
listopad – grudzień
1. Zaopiniowanie wysokości stawek podatków lokalnych i opłat na 2011 r.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na
2011 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2011 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
styczeń – grudzień
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach bieżących będących w kompetencji komisji

PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FINANSÓW NA 2010 r.

styczeń – luty
1. Zapoznanie się z harmonogramem prac inwestycyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych w 2010 r.
marzec – kwiecień
1. Zaopiniowanie sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
maj – czerwiec
1. Informacja dotycząca rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów w ramach realizacji zadań budżetowych na rok 2010
lipiec – sierpień
1. Analiza sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2010 r.
wrzesień – październik
1. Informacja dotycząca stanu realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2010 r.
listopad – grudzień
1. Zaopiniowanie wysokości stawek podatków lokalnych i opłat na 2011 r.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na 2011 r.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2011 r.
styczeń – grudzień
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach bieżących będących w kompetencji komisji

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2010 r.

styczeń –kwiecień
1. Omówienie spraw dotyczących wyłapywania wałęsających się psów
2. Zaopiniowanie sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
3. Informacja z działalności Delegata do Izby Rolniczej
maj – sierpień
1. Omówienie zasad regulaminu konkursu „Razem z nami sortuj odpady” w 2010 r.
2. Omówienie spraw związanych z organizacją Dożynek Gminnych
3.Informacja z działalności Delegata do Izby Rolniczej
wrzesień – grudzień
1. Informacja z realizacji programu utylizacji azbestu w 2010 r.
2. Opracowanie planu pracy komisji na 2011 r.
3. Zaopiniowanie wysokości stawek podatków lokalnych i opłat na 2010 r.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na 2011 r.
5. Informacja z działalności Delegata do Izby Rolniczej
styczeń – grudzień
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach bieżących będących w kompetencji komisji

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-01-13 14:34 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0