:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 804 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXXII/234/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność


Uchwała nr XXXII/234/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 29 grudnia 2009 r.


w sprawie „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn.zm.) , w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz.873 z 2003 r. z późn. zm.),
Rada Gminy Lipowa

§ 1


Uchwala „Program współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXII/234/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 29 grudnia 2009 r.


PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ POZOSTAŁYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2010.

§ 1


1.Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
a) ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn.zm),

b) działalności pożytku publicznego – należy rozumieć przez to działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze działań publicznych określonych w art. 4 ustawy,

c) organizacji – należy rozumieć przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,

d) programie – należy rozumieć przez to Program współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

e) gminie – należy rozumieć przez to Gminę Lipowa

§ 2


1. Program stanowi element lokalnej polityki społecznej, a jego cele są następujące:
1) objęcie możliwie najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej w lokalnej społeczności gminy, 2) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i całą wspólnotę lokalną oraz zwiększanie udziału mieszkańców gminy w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

2. Program dotyczy organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lipowa.

§ 3


1. Współpraca z organizacjami dotyczy realizacji zadań publicznych ujętych w ustawie, zgodnych z zadaniami gminy określonymi w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

2. Obszarami współpracy między gminą, a organizacjami w 2010 r. są następujące zadania priorytetowe:

1) Pomoc społeczna i ochrona zdrowia, w tym:
a) pomoc rodzinom i osobom samotnym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin, obejmująca:
- prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych,
- warsztaty terapeutyczne dla rodzin dysfunkcyjnych,
- pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez organizowanie zajęć terapeutycznych,

2) Promocja i ochrona zdrowia, w tym:
a) prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży.

3) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmującą przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji i rehabilitacji oraz działania integracyjne, w tym:
a) rewalidację dzieci i młodzieży z autyzmem i deficytami rozwojowymi,
b) realizację programów rehabilitacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
c) rewalidację osób niepełnosprawnych, obejmująca pomoc psychologiczną, prawną, edukacyjną dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
d) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji oraz działania integracyjne,
e) umożliwienie korzystania z rehabilitacji zajęciowych dla młodzieży niepełnosprawnej.

4) Przeciwdziałanie występowaniu patologii społecznych, w tym:
a) udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

5) Kultura fizyczna, turystyka, rekreacja i wypoczynek, w tym:
a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu,
b) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji różnych świąt i rocznic gminnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
c) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych,
d) uczestnictwo w zawodach na szczeblu gminnym i ponadgminnym,
e) upowszechnianie kultury fizycznej i promocja sportu wśród emerytów, rencistów i inwalidów oraz zapewnienie im aktywnych form spędzenia wolnego czasu,
f) organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży, obejmująca organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży.

6) Kultura, sztuka i oświata, w tym:
a) ochrona dóbr kultury i tradycji, dbałość o zachowanie i wzbogacanie zbiorów kulturowych oraz wspieranie wydawnictw niskonakładowych związanych z gminą,
b) propagowanie kultury wśród mieszkańców gminy oraz edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, obejmujące:
- organizowanie imprez kulturalnych o zasięgu gminnym,
- reprezentowanie dorobku kulturalnego gminy na zewnątrz,
- organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań w dziedzinie propagowania folkloru dla uczniów i młodzieży szkolnej,
c) promocję kultury gminy poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz rzemiosła ludowego,
d) gromadzenie i ochrona dóbr kultury, upamiętnianie miejsc pamięci narodowej, pielęgnowanie polskości i podtrzymywanie tradycji narodowej.

7) Bezpieczeństwo, w tym:
a) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz ratownictwa i ochrony zdrowotnej ludności, obejmujące:
- szkolenia młodzieżowych drużyn pożarniczych,
- zapewnianie bezpieczeństwa i zabezpieczenia medycznego imprez masowych
- szkolenia z zakresu udzielania pomocy przedlekarskiej.

§ 4


1. Celem zapewnienia udziału podmiotów w wykonywaniu zadań publicznych przez gminę, zleca się realizację tych zadań organizacjom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zleconego zadania, w formach przewidzianych w ustawie, bądź odrębnych przepisach.
2. Współpraca z organizacjami może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

§ 5


1. Współpraca finansowa może polegać na zlecaniu realizacji zadań publicznych poprzez:
1) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji,
2) wsparcie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

§ 6


1. Współpraca pozafinansowa może być realizowana w szczególności poprzez:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
2) konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawnych, w odniesieniu do zakresu ich działalności statutowej,
3) udział przedstawicieli organizacji w zespole konsultacyjnym,
4) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczących wspólnych działań gminy i organizacji,
5) wspieranie organizacji starających się o środki ze środków pozabudżetowych (m.in. poprzez informację o potencjalnych źródłach finansowania oraz udzielanie rekomendacji),
6) umożliwienie umieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wydawanym Biuletynie Informacyjnym informacji z działalności organizacji.

§ 7


Wójt Gminy w drodze zarządzenia określi procedurę konkursową na realizację zadań oraz skład komisji oceniającej wnioski o dotację wraz z jej regulaminem pracy.

§ 8


1. Uchwała budżetowa na 2010 r. określi wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

2. Organizacje w terminie do 31 sierpnia 2010 r. składają ewentualne propozycje zadań do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
3. Wzory dokumentów związanych z realizacją niniejszego Programu zawiera Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. nr 264, poz. 2207).Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-01-13 14:22 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0