:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 936 razy Strona do wydruku

Ogłaszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r.


Wójt Gminy Lipowa
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków przeznaczona na ich realizację:
1. w zakresie kultury:
Promocja kultury gminy poprzez wspieranie folkloru regionalnego.
Cele zadania:
- propagowanie kultury wśród mieszkańców gminy
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży
Przedsięwzięcia realizowane w ramach działania:
- reprezentowanie dorobku kulturalnego gminy na zewnątrz
- organizowanie zajęć dla uczniów i rozwijanie zainteresowań w dziedzinie kultury
Wysokość środków przeznaczona na zadania: 20 000,00 zł.
2. Kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku:
Promocja zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć sportowych.
Cele zadania:
- upowszechnianie rozwoju fizycznego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy
- organizowanie aktywnych form spędzania czasu
Przedsięwzięcia realizowane w ramach działania:
- organizowanie zawodów oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy
- prowadzenie zorganizowanych form szkolenia dzieci i młodzieży w szczególności z zakresu piłki nożnej i lekkiej atletyki
- udział młodzieży w zawodach sportowych i obozach szkoleniowo-treningowych
Wysokość środków przeznaczona na zadania: 35 000,00 zł.
3. Przeciwdziałania patologiom społecznym:
Cele zadania:
- działania profilaktyczne mające na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży o szkodliwości picia alkoholu oraz wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
Przedsięwzięcia realizowane w ramach działania:
- organizowanie imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
- prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą propagujących zdrowy styl życia
- organizowanie pobytu dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym, na koloniach i obozach z programem profilaktycznym w okresie wakacji.
Wysokość środków przeznaczona na zadania: 10 000,00 zł.
W roku 2009 na realizację powyższych zadań przeznaczono kwoty w wysokości:
- na wykonanie zadania z zakresu kultury, sztuki i oświaty: 20 000 zł.
- na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku: 35 000 zł.
- na wykonanie zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym: 8 000 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji lub przez nie nadzorowane.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. nr 264, poz.2207).
3. Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z rejestru (ważny 3 m-ce),
- statut (dotyczy podmiotów, których nie obowiązuje wpis do rejestru),
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni okres rozliczeniowy poprzedzający datę ogłoszenia konkursu.
III. Terminy i warunki realizacji zadań:
Dotacją objęte będą zadania realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2010 r. Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć formę jego wparcia lub powierzenia. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa zawarta z oferentem.
IV. Termin składania ofert:
Oferty należy składać na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy w Sekretariacie Urzędu Gminy Lipowa w terminie do dnia 01.02.2010 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu UG). Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po ostatecznym terminie zakończenia składania ofert. Decyzję o udzieleniu i wysokości dotacji podejmuje wójt po zapoznaniu się z opinią powołanej przez siebie komisji.
Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- merytoryczna wartość oferty, a w tym jej zbieżność z priorytetami określonymi w „Programie współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010” oraz celami statutowymi oferenta,
- wymierne korzyści dla mieszkańców gminy, a w szczególności zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach oferty,
- doświadczenie oferenta w zakresie realizacji podobnych zadań, w tym przebieg dotychczasowej współpracy z samorządem oraz perspektywy dalszej współpracy,
- posiadane zaplecze materialne i techniczne niezbędne do realizacji zadania oraz stosowne kompetencje oferentów,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności wysokość wkładu własnego oferenta oraz udział innych źródeł finansowania.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać formularz oferty w Urzędzie Gminy w Lipowej, Lipowa 708, pok. nr 11, od poniedziałku do piątku, w godz. 700-1500. Informacja zostanie także umieszczona na stronie BIP urzędu.Lista załączników do artykułu :

  regulamin_konkursu__2010.doc 64 KB
  wzr_oferty.doc 79 KB
  wzr_zaktualizowanego_kosztorysu.doc 49.5 KB
  wzr_zaktualizowanego_harmonogramu.doc 37.5 KB
  wzr_sprawozdania.doc 106.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2010-01-08 13:17 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0